Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 71 / 30.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3 и протокол № 7/17.11.2022 г. на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените надписи, линии и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ X-1120020 и XI-1120020( ПИ 17974.202.11 и ПИ 17974.202.10 по КК на град Средец), местност „ Божура“ , отредени както следва: за „ параклис и озеленяване“ и « за обществено обслужващи дейнности», като се обособяват две нови УПИ: XI-1120020 с площ 500 м2 и отреждане „ за обществено обслужване“ и X-1120020, с площ 3019 м2, с отреждане „ за обществено обслужване, параклис и озеленяване“, от които 1984 м2 за озеленяване и 1,035 м2 за обществено обслужване, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените плътни и пунктирани линии и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ X-1120020 и XI-1120020( ПИ 17974.202.11 и ПИ 17974.202.10 по КК на град Средец), местност „ Божура“, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Ц, застр. до 40%, К инт. до 2 , Озел. до 50%, Н до 7,5м., застрояване „е“, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №983/25.11.2022г.

Споделяне: