Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №75 / 07.12. 2022 г.

На основание чл.56, ал.1 от АПК, по заявление вх.№ ю.л.265/12.07.2022 г., от фирма „ДЕБЕЛТИНЖЕНЕРИНГ“ АД- собственик и заинтересовано лице по чл.131 от ЗУТ ,във връзка с чл.21,ал.1 от Административно процесуалния кодекс и чл.214, ал.1 от Закона за устройство на територията,

З А П О В Я Д В А М :

О Т М Е Н Я В А М: Заповед №49/01.09.2022 г. на Кмета на Община Средец, с която се одобрява:

1. По сините линии и надписи и по червените линии, проект на план за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ с идентификатор 20273.505.1 по КККР на село Дебелт, Общ.Средец, одобрен със Заповед№РД-18-84/19.11.2015г., като се обособяват четири нови УПИ както следва:1. УПИ I-3, с площ 49940 м2 и отреждане „ за производствена и складова дейност“, 2. УПИ II-4, с площ 27302 м2 и отреждане „ за производствена дейност“, 3. УПИ III-5, с площ 6430 м2 и отреждане „ за складова дейност“, 4. УПИ IV-6, с площ 3699 м2 и отреждане „ за производствена и складова дейност“, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и сините надписи, проект на план за застрояване на ПИ с идентификатор 20273.505.1 по КККР на село Дебелт, община Средец, , при следните показатели на застрояване: 1. За УПИ I-3 Зона Пч, Пз 40%, Позел. 50%, Кинт 0,8, E5(15) 2. За УПИ II-4 Зона Пп, Пз 80%, Позел. 20%, Кинт 1,2, Е5(15), 3. За УПИ III-5 Зона Пч, Пз 80%, Позел. 20%, Кинт 1,2, Е3(15), 4. За УПИ IV-6 Зона Пч, Пз 80%, Позел. 20%, Кинт 1,2, Е3(15), според приложения към тази заповед проект.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец1

Споделяне: