Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 787/21.09.2022 г.

На основание чл. 137, ал.1, т.2 от Закона за туризма, във връзка със заявление вх. № Б- 94-00-10/20.09.2022 г. подадено от Борис Иванов Вълкадинов-управител на „Дива” ЕООД.

ПРЕКРАТЯВАМ :

категорията на туристически обект

СТАИ ЗА ГОСТИ

Адрес на обекта: с. Драчево, УПИ I-98, кв.6, общ. Средец, обл. Бургас

Капацитет на обекта: 2 стаи, 4 легла

Собственик на обекта: „Дива” ЕООД, ЕИК 812116248

Седалище и адрес на управление: с. Драчево, общ. Средец, обл. Бургас

Лице извършващо дейност в обекта: „Дива” ЕООД, ЕИК 812116248

Седалище и адрес на управление: с. Драчево, общ. Средец, обл. Бургас

Настоящата заповед да се връчи на заявителя за сведение и изпълнение, да се обяви на информационното табло и да се публикува в сайта на община Средец.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от получаването и.

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на община Средец

(съгл. заповед № 770/19.09.2022 г.)

Споделяне: