Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 82 / 07.02.2022 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.125, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с постъпили предложения вх. № 25-00-78/20.12.2021 г. от ТП „Държавно горско стопанство – Бургас”, вх. № 25-00-5/20.01.2022 г., от ТП „Държавно горско стопанство – Средец” и вх.№ 25-00-77/16.12.2021г. от ОП ”Общински гори” гр. Средец

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Разрешавам пашата на селскостопански животни във всички горски територии в землищата на Община Средец, с изключение на следните:

2. Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски територии в землище с. Дебелт, Община Средец, с изключение на следните:

Отдел

Площ, ха

Държавна

Общинска

1. Землище с. Белеврен

413

к, л, м, н, п

415

к, л, м, н

416

а, б, д, е

417

а, е, л, х, ч

418

п

419

б, в, г, д, е, ж, и, к

420

в, г, е, ж, и, л

421

а, г, и, п

422

б, г, и, л

423

ж, н, с, т, ц, ш

424

г, ж, о, п, р, с, у

425

в, г, д, е, ж, з

426

а, ж, и, о

427

ж

428

в, м, н, п, р

438

в, г, л, м, н, р, у, ф, ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1

439

в, е, з, и, к, л, м, н, о, у, х, ц, ю

440

д

441

б, и, л, н, х, ц, ч, ш, щ

п, с, в1

442

а, з, к, л

443

г, д, е, з, л, м, ц

444

е, ж, з, и, к, л, н, о, у

445

а, б, в, д, ж, и, к

446

ж, з, и, к, л

447

д, и, к

а, г, е, ж

448

г

а, в, д

449

б, в

450

б, 1

а, в

451

в, 1

а, б, г

452

в, г, д, 1

а, б, е

453

д, е, ж, 1

а, б, в, г, з

454

б, в, г

455

в, 2

а, б, 1

456

а, б, в, г, з

457

г, д, е, ж

а, б, в

458

а, д

б, в, е, з, и

459

в, г

а, б

460

н, о, т

е, ж, з, и, к, л, м

461

а, г, д, е

в

462

д, е, ж, з, и, к, л, п, т, у

463

ж, п

464

е

465

а, б, д, и, к, л, п

466

а, 11

467

а, б, г, д, з, к

468

а, д, к

469

е, з, и, к, н, о, п, с, т, х, ш

470

г1

476

ж, з, и, л, ч, ю, б1, к1

477

б, г, н

478

д

480

м

481

д, е, ж, л, п, р, с

482

з, и, к

483

б, г, д, е, 3

484

д, л, н, о, с, у

485

а, в, е, ж, п, т

486

а, в, з, и, о, с, у, ф, х, ц, 1, 3

487

а, б, в, г, е, ж, з, м, о, т, х, 2, 3

488

а, б, в, е, ж, з, 1, 2

489

а , б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5

490

а, б, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3

491

а, б, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4,5

492

з, и, 3

620

а, б, к, р, у, щ, я, а1, б1, г1

Общо:

2178,5

1622,3

556,2

2. Землище с. Бистрец

294

д, е, ж

565

б, ж, к, л, м, н, р

566

а, г, д

567

а, б, г, д, е

568

д, е

569

в, д

570

а, б, в, г, д, 1

е, ж

571

а, б, в, г

д

572

л

в, г, ж, з, и, к, м, о, 6

573

в ,г, д

574

г, д

575

б, г, ж

576

б, в, г, д, ж, з

577

в

а, б, г, е

589

в, г, д, е, ж

Общо:

529,7

115,4

414,3

3. Землище с. Вълчаново

32

а, в, д, е

33

с

г, д, ж, з, и, к, н

34

а, в, г, е, з

35

а, з

36

ж

37

д, и

38

г, д, к

39

а, б, г, д

40

а, в, г

41

а, б, в, д, е, з, л, о, п, р, с, т, у, х, ш, ю, я, а1, в1, г1, и1

42

а, б

43

в

44

б, в, г, е, ж, и, н, 7

45

к

а, б, в, д, ж

46

г, д, ж

м, ф, х, ц, ш, б1

47

б, г, д, з

48

в, г, е, з, л, о

49

б

50

а, б, в, г

51

а, в, г, д, х, ж1, с1, ц1

к, л, ч, щ, ю, е1, м1, я1

52

б, к

53

а, б, в, д, з

54

а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3

55

а, е, и, к, м, н, р, ч, 2, 4, 10, 11

56

б, в, н, о, п, у, 10, 11

57

а, б, в, ж, 3

58

л, н, о, п, с, 13

а, г, ж, 8, 11

130

т, ф, ц, ш

327

б, г, д, е, ж, з, с, т, у, ц, ч, 4

332

а, в, д, ж, м, п, т, х1, ч1

333

а, б, в, г, д, е, к, с, т, ч, ш, а1, д1, е1

537

д

538

о, щ

563

м

Общо:

1076,5

429,0

647,5

4. Землище с. Горно Ябълково

364

т1, у1, ф1, ю1, я1

365

а

в, д, з, и

366

к, м, н

478

в, м

479

л, м, н

а, в, г

480

а, в, д, ж, и, к

481

1

б, в, г

482

а, е, л, п, с

492

к, 2

а, в, д, е, ж, 1

493

б

а, в, д, ж

494

б

а, в, г, д, е

495

д, з

а, г, е, ж

496

д, з, и, к

а, б, в, г, е, ж

497

д, к, 2

а, б, в, г, ж, з

498

д, е, ж, з, л

а, б, в, г, и, п

499

е, к, 6

а, б, в, г, з, и

500

ф

е, ж, з, р, с, т

501

я

п, ш

502

к, н

ж, м, р

503

и

а, б, в, г, ж, з, к

504

з

а, д, ж

505

м, н, с, ф, ш, я, а1, з1, и1, л1

506

и, м, п, р, ц, я, а1

611

х, ц

621

ф1, ц1, я1, а2, с3

622

б, в, г, ж, н1, о1, с1, т1, х1, ц1, я1, в2, ж2, з2, и2, к2, л2, н2, о2, р2, с2, т2, у2, х2

Общо:

793

104,3

688,7

5. Землище с. Гранитец

544

а

545

а, б, д

546

е, ж, з, и, н, о

а, б, к, л, м, р, у

547

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л

548

ж, з, н, р, ц, ч, ш, я, ж1, к1, л1

е, о1, п1, р1, т1, ф1

549

б, в, р

550

а, ж, з

551

д, е, м

Общо:

340,9

233,1

107,8

6. Землище с. Граничар

301

а, б, в, г, д

302

а, б, в, г, д, 4

303

в, г, и, к, л

381

а, в, ж, з, и, к, л

382

б, в, г, д, з

383

а, г, д, ж, з, и, к

е

384

а, г, е, ж, м, н, п, х

386

б, в, г, д, 6

387

б, е, к, м, н, п

388

а, б, в

389

ж

390

а, ж, к, р, т

391

а, д, и

392

г, д

393

в, з, и, к, п, р

394

а, б, в, г, д, е, к, м

395

в, г, и, л, м,

396

к, 7

397

а, б, г, д, е, 18

398

а, б, в

399

б, в

400

в, д, е, и, л

б, г

401

е, ж, н, о, 7

402

а, е, ж, з, к, л, н

403

в

а, б, 1

404

п, ф

о, ч, ш

405

а, б, в, г, з

406

а, б, в, г, д, е, ж, и

407

а, в, г, д, е, и, к

408

г, з, и, к, л, м, н, о

409

а, б, в, м, н, о, п, р

410

а, ж, з, и, к, л, м, с

412

д, м, н, р, ф

413

а, б, в, д, е, ж, з, и, о, р

Общо:

1207,3

904,4

302,9

7. Землище с. Долно Ябълково

363

п, ш, щ, а1, л1, е2

ю, з2

364

ф, х, ц, щ, ж1, з1, к1, л1, м1, 4

м, н, с, т, у, н1, о1, б2, о2

365

о, р, с, ф

т, у, ч

366

а, б, в, ж

е, ф

367

а, б, д, е, з, к

и, л

368

а, в, г, д

369

а, в, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, ц, ш, б1, и1, к1, п1, т1

370

а, б, в, е, ж

371

б, в, г, д, е, ж, к, л, р, щ

с, ц, ч

372

ю, б1

373

а, б, в, г, д, е, р, щ

375

д, з, н

469

а, б, г, д, ч

в, ц

470

х, ч, я, в1, д1, е1

ф

471

б, в, е, з, к, м, н

472

д, ж, п, с, ф, ц

в

473

о

474

а, г, е, м, н, 1, 4

475

а, в, г, д, е, з, и

б, л, н

476

е, о, х, ш, г1, м1

621

ч2, а3, б3, д3, е3

е, с, у, ф, ч, о1, ц2, щ2, ю2, г3, ж3

Общо:

840,4

584,8

255,6

8. Землище на с. Драка

15

а

598

и

600

б, в

601

а, б, в

602

а, в

е, ж

603

а, б, з, м

в, г, д, е

604

б, в, г, д, е, ж, к, о

605

г, д, о, п, с, т

а, б, в, з, и, р

606

б, г, д, ж, л, р, с

Общо:

330,4

239,7

90,7

9. Землище с. Зорница

607

а

608

а, б, в

г

615

в, г, е, л, м, н, о, с, т, у

а, б, з, и, к

616

а, и, к, л, п, с, ф, ч, ю, я, а1

б, в, г, е, ж, з, м, н, о, р, т, у, х, ц, щ, б1, в1

618

д, ж, з, к, л, м, н, о

в, г, е, с

Общо:

411

376,6

34,4

10. Землище с. Кубадин

294

ф, ц, ш, щ, ю, я, а1, в1

590

а, д, е, ж, з, л, м, о, п

591

д, з, и

г

592

а, д

593

б, г, д

а

594

б, е, и, к

ж

595

б, в, ж

е

596

б, з, к, л

г, д, е

597

а, г, е, з, и, л, м

н, о, п, р, с

598

в, л

г, е, ж, з

600

з

617

в, г, е, и, л, н, п

б, д, ж, з, о, р

Общо:

582,6

380,9

201,7

11. Землище с. Момина църква

356

а, б

359

а, в, и1, к1, л1, м1

505

а, б, г, е, ж, з, и, л, ц, м1, о1

506

а, б, в, г, д, е, з, к, л, г1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, с1, т1, у1, ф1, х1

507

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, п, с, у, ф, х, ч, ш, я, б1, в1, д1, е1, и1

508

а, в, г , е, ж

509

а, б, в, е, ж, з

510

а, б, в, г, д, е, ж

511

а, б

512

а, б, в

513

б, в, г, д, ж, з

514

а, г, д, з, и, к

515

а, в, д, е, ж

516

а, в, г, д, е, ж, з, и, к

517

б, в, г

д, е, з, и, к, м

518

а, д, е, з, л

б, в, г, ж, и, к

519

е

а, б, в, г, д, ж, з, и, л

520

г

а, б, в, д, е, ж, з, и

521

а, б, в, г, е, и, л, н

522

а, б, в, г, д

523

а, б, г, д, е, ж, з, и

524

б, в

525

д

526

а

527

а, б, в

528

а, б, г, д

529

б, в, г, е

530

в, е, к, л, м

531

д

532

а, б

533

а, б, в, г

534

д

535

б, в

541

ч1

542

в

543

а, б, в, д, е, н

ж, з, и, л, р

611

а, л, м, н, о, п, р, с

Общо:

1451,2

172,3

1278,9

12. Землище с. Радойново

598

к

599

а, б, в

600

а, и, 2

601

е

606

а

т, у, ф, х

607

з, и

в

608

е, ж, з

и

Общо:

195,3

76,3

119

13. Землище с. Синьо камене

545

ж

549

д

550

б, в, д

551

а, б, в, л

г, ж

552

б, в

г, е, ж, и

553

а, в, г, е

554

а, б, в, г

555

б, в, г, е

556

а, в, д, л

557

б

н, р

558

а

560

ж

609

а, з, р, ю

610

д, и, к, у, ц

Общо:

458,4

354,7

103,7

14. Землищe с. Сливово

41

н

352

б

353

а

536

г, ж, л, м

537

и, н, о, р, с, ф

х, ш

538

ж, т, у, ф

а, д, ш

539

а, в, д, ж, з, к

540

а, б, в, д, е, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, х, ц, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1

541

р

а, б, г, д, е, ж, з, к, м, н, о, т, я, а1, ж1, и1, н1, х1, ц1, я1

542

а, б, д, п, х, ц, ш

543

3

г, 4

544

б, в, е, к, ф, х, ц, ш, щ

г, ж, и, н, о, п, р, с, т, я, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1

545

ф

х, ц, ч

559

д, е

560

г

561

в, г

562

а, б, е, з, о, р

563

б

а, в, г, д, к, л

564

а, в, ж, о, п, р, ф

565

п, с, т,

569

б

Общо:

604,5

176,6

427,9

15. Землище с. Факия

129

л

132

е, ж

133

а, е

134

а

314

а, б, в, д, е, ж

315

а, б, г, д

316

г, е

317

а, б, в, е, ж

318

а, в, г, д, е, и, к

319

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3

320

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1, 2

321

а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, 3, 4

322

а, б, в, г, д, е, ж, з, 2, 3

323

а, в, г, д, е, 3, 4, 5, 6

324

б, в, д, 2, 3

325

а, б, в, е, 2, 4

326

а, б, в, е, ж, з, и, л, 1, 7

м

327

и, к, л, н, о, п, р, а1, б1, в1, г1, д1, 6

328

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к

м

329

а, б, в, г

330

в, г, д, ж, з, и, к, м, н, о, р, ф

331

а, б

332

ф, х

с, у, г1, д1, з1, к1

333

ц

334

а, б, г, д, е, ж, з

335

а, в, д, е, ж, з, 2

336

а, б, в, г, д

337

а, б, в, г, д, е, ж, з, л, о, п, с

к

338

а, б

в

339

с, ц, ч, я, а1

д, к, л, ш, е1 , з1,

340

а, б, в, г, д, е

341

б, в, г, д, е, ж, к, л, м, н, о, п

342

м, н

а, в, г, д, е, л, п, р, с

343

а, б, г, к, с

344

а, б, ж, з, м, с, ф, ю

347

б, г, д, ж, з

п

348

а, б, в, д, е, к

349

а, з, и, к, 3

350

а, б, в

351

а, е

352

а, в, г

353

б, в, г, и, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч

д, е, ж, з

354

а, б, в, г, д, и, к, л, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

355

б, н, х, д1, 1, 4, 5

а, в, г, е, з, к, о, р, ф, ч, щ, б1, г1, е1, к1, с1, т1, х1, ш1, щ1, я1, г2, д2

356

в, г, д

357

а, б, в, г

358

а, г, п, ф, д1, н1, р1

д, ж, и, н, о, р, с, т, х, ц, ч, ш, ю, б1, в1, г1, е1, о1, п1, у1, х1, ч1,

359

з, ф, х, ш, ю, я

ц, а1, г1

360

а, б, в, г, д, е

ж, и

361

б, в, е, з, и, к

а, д, л, у, ф, ш, щ

362

в, д, е, ж, з, и, к

б, г, л, н

363

а, и, к, л, н, в1, д1, ч1, в2, г2

б, г, д, е, з, м, о, г1, и1, н1, ф1, х1, ш1, щ1, б2, л2

371

а

372

б

а

506

у, ф, х

541

х, ц, ш

611

д, е, ж, з, т, у, ф

б, г, к, ч, ю, б1

612

а, б, е, з, р, ф, х, ч, а1, г1, и1

г, п, ш, ю, я, в1, з1

621

д2, к3

а, к, р, в2, е2, ж2, у2, з3, л3

Общо:

2822,5

1512,7

1309,8

16. Землище гр. Средец

63

а, в, д, ж, и, л

64

б

65

а

66

г

68

г

70

а, б, г, д,

71

е, з, к, л, 9

а, в

72

а, б, в, д ,з, и, к

73

а, б, е, и, к, 4

д

74

д, л, 3

75

е, л

76

а, б, г, е, ж, к, л, 2

77

ж, з

б, д

78

а, б, д, ж, з, и, 5, 6

79

в, ж

80

б , е

81

б, г, е, к, л, 3

а

82

а, б, в, д, е

г

83

в, г

84

в, г

85

а, б, г, д,

86

б, в, г, д, е, ж, и, к

87

д, з, и

88

б, г, д

е, ж, з, л

89

д, 1

90

а, б, в, г, и, к, 4

91

б, в, 3

92

з

93

а, б, 1

94

в, г, д, 1

95

а, в, г

96

1, 2, 3, 4

97

а, б, в, г, д, е, ж, з, и

98

а, б, д, е, и, к, л, м, н, о

99

а, б, в, д, е

100

а, б, в, г, к, м, н, р, с, 3

101

а, б, з, и

102

а, б

103

28

а, к, м, о, т

104

9

а, б, з, с, т, у, ф, х, ц, ч, я, а1, 4

105

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 6

107

б, ж

108

а, б, в, д, е, ж, з, и, л, м, о, п, т, х, ц, ш, ю, я, а1, б1, в1, д1, е1

109

а

115

а, б, в, е, и, к

187

а, б, в, г, д, л

Общо:

1278,8

506,5

772,3

17. Землище с. Белила

22

г, д

а, е, ж, з, и, к

23

д

24

а, б, в,

25

а, в, г, д

е

26

а, б, в, е, ж

з

27

б

28

в, г

ж

29

а, д

30

б, в

31

а, в, г, 7

33

б, р

а

59

в, г, е, ж, к

62

в

65

б, в, г, д, ж

66

а, б, в, 5

68

д

293

ж, з, и

582

к

583

и, л, м

585

м

Общо:

545,5

516,7

28,8

18. Землище с. Богданово

201

а, б, в

202

а, б, в

203

б, в, г

204

е

а, б, в, г

205

е

а, б

206

а, в, г, д, е

207

б, в, е, ж, з

208

в, г, д

209

б, в, г, д

210

а, б, д, е, ж

211

а

212

б, в, 1

213

б, в, г

214

а, г

215

д, и, л, н

к, м

216

л, н, с

217

а, д, е, к, т, ф, ш

г, з, и, н, п, р, у, ч, ю, б1, в1, д1, ж1, к1, н1, п1

218

а, ж, з, ц, а1

б, в, г, е, и, к, о, п, р, ф, ч, ш, е1, ж1, з1, м1

219

а, б, в, г, д, е

з, и, к, л, м, н, с, ф, щ, б1, в1

220

а, б, е, ж, и, л, н, о, п, р, у, ф

м, х, ц

221

а, и, к, л, р, т, у

222

а, б, в, г

д, ж, к

223

н

а, б, в, з, м, о, п

224

б, ж, н, ф

е, з, и, л, о, у, ш

225

а, р

в, и, х, ш, ю, я, г1

226

а, в, г

227

а, б, г, д, е

228

а, б, в

229

а, б, в, г, д, е, ж

230

а, б, в

231

а, б, в

232

б, г, д, е, ж, з

233

а, б, в, е, ж

234

а, б, в, г, и

235

а, г, е

236

в, г, д, е, ж, з, и, к

237

а, д, е, ж, з, и, к, м, о

238

а, б, 1, 2

239

б, в, ж, з, к, л

240

б, г, з

241

а, б, в, г, д, е

242

а, в, г, е, ж

243

а, д

244

а, б, в, г, е, ж, з

д, и

245

а, б

246

а, б, г, е

д

247

б, в, г, д, е, ж, л

248

а, в, г, д, ж

249

а

250

а, б, в, з

е

251

а, в, г, д, 1

252

д, к, ц

о, р, с, т

253

а, б, в, г, е, м, у, ч, 1, 2, 3

л, н, о, п, х

254

б, в, г, д, 1

е

614

а, в, г, д, е, ж, з

и

Общо:

2807,5

1544,4

1263,1

19. Землище с. Варовник

120

н

148

в, г, д, е, ж

149

б, в, г, д

150

б, в, г, д, 6

151

г, л, 1, 2, 3

д, и, к

152

а, в, г, е, ж, л, м, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

б, д, и, к, о, п, р, ф, х, ц, ч, щ, а1, б1

153

а, б, в, г, д, е, 1

154

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, о, 1, 2, 3, 4, 5, 6

к, л, м, н

155

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 2, 3

н

156

а, б, в, г, д, е, з, и, к

157

а, б, 2

158

б, в, г

159

а, б, в, г, е, ж, 3

160

а, б, в, г

161

а, б, г, д, е, ж, з, и

162

б, г

163

б, в, г, д, е, 3

164

а, б, в, г, д, е, ж, з

165

а, в, г

167

а, б, в, г, д, е

247

з, и, к

250

и, л

251

б, е, ж, з, 2

252

а1

а, б, ю, б1, в1, д1,г1

254

а, ж, з, е1

к, м, н, п, ш, щ, д1

255

а, б, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3, 4, 5

в, г, д

256

а, б, н, о, 1, 2

к

257

а, б, в, 1, 2

д, е, и, м, н

258

а, б, в, г, д, е

ж, з, и, к, н, п, с

259

а, ж

260

г

б, в, д

261

а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4

262

б, г, е, ж

и, к

263

в, г, д, ж, и, к, л

264

а, в, д, ж, з, к, м

265

в, г, д, е, ж

а, з, к, л, м, н, п, р, ф, х, ц

266

б, в, г, д, ж, з, л, м, н, о, р, с, т, у, ф, х

267

а, б, в, д, е, и, к, л, м, о, р, с

268

и

а, б, в, г, д, е, ж, з, л

269

а, в, г, д, е, ж, и, к, о

270

а, г, д, ж, л, н, о

271

а, б, в, г, е, з, к, м

272

а, г, д, е, л, м, о, с, у, ф

273

а, б, д, е, и

274

в

275

в, г

276

б, е

277

з, и, к, л, м, н, о, п, 1

278

а, 1

Общо:

2270,2

1437,6

832,6

20. Землище с. Голямо Буково

133

б, в, г, д

134

б, г, е, ж

135

а, б, в, г, 1

136

а, б

137

а, в, г, д, е, ж, 2

,

138

а, б, г, д, е, ж, з, и, л, м, о, п, р, с, т, у, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, ж1, з1, и1, к1, н1, о1, х1, ц1, ш1

139

а, б, в, 4

140

б, г, д, 2

141

б, д

142

е, ж, з, и, к, л

143

а, в, и, к

144

а, б, г, д

145

а, б

д, е

146

б, в, г, д, е, ж, з

147

а, б, г, д, 2

148

а, з

282

а, б

283

б, в, г, д, з, и, п, р, у, ф, х, ц, ч, щ

284

а, б, в, д, з, к, л, м, н, о, п, р, т

305

и, л, н, с, т, у

б, в, г, д, з

306

а, б, в, д, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, у, 13

307

а, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц

308

а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с

309

б, в, г, д, е, ж, з, и, л, н, о, р, с, ф, х, ч, 4

310

а, г, д, е, ж, з

311

а, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, с

312

а, в

313

г

б, д, ж, з

314

г

344

в, е

345

а, б, д, е, ж, л, м, п, с, ф, х

346

а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, п, р, т, у, ф, ц, ч, ш, ю, а1, в1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, с1, т1, у1, ф1, ч1, щ1, ю1, я1

347

у

р, с, т, ф, ц, ш, ю, б1, в1, г1, д1, е1, ж1

Общо:

1384,3

486,6

897,7

21. Землище с. Драчево

176

а, ж

177

б, в, г

178

б, е

179

е, к

180

а , е, з

181

а, б, в, ж, 3

182

в, д

183

а, б

184

б

185

б, и

186

д

б, г, ж, к

187

н, о, п, с, т, у

188

а, б, в, д, е, ж, и, к, л, м

189

а, в, д, 5

190

а, в, г, д, ж, з, л

191

а, б, в, г, д, е

192

б, в, д

193

а, в, 3, 4

194

а, в, г

195

а

196

б, г, е, и

197

а, 1

198

а, в, г, д, е, з, и

199

а, в, е, з, м

200

а, б, в, г, д

Общо:

770,6

0,3

770,3

22. Землище с. Дюлево

9

б, в, д, е, ж, з, и, л, о, п, р, у, щ

10

а, б, в, г

11

в, г, д, 6

а, б, е

12

к

Общо:

253,3

72,0

181,3

23. Землище с. Загорци

13

а, б

14

б, в, г, д, ж, з, и, к, 11

15

б, г, д, з, и, к

16

а, б, в, г

17

а, 1

619

а, б, в, г

Общо:

256,8

0

256,8

24. Землище на с. Кирово

278

л, п

279

ж, з

280

а, в, г, д, ж, 3

281

а

б, д, е, ж, и

282

л, м, н

п

283

л, м, о

к, н

285

а, е, ж, м, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, щ, ю, я

г, д, т, г1

286

а, б, в, г, д, ж, и, л, 1

287

а, б, в, г, д, ж, з, и, л, с

о, п, у, ф,

288

а, е, з, и, к, л

289

а, в, д, е, з

290

а, б, в, г, д, е, ж, з

291

ж, з, м, н

б, в, к, о, р

292

б, в

295

а, б, в, д, е, з

к, л

296

и, к, п, ф, щ

ч, ю

297

в, г, д, е

298

а, б, в

г, е, ж

299

а, б, в, ж, з, и

300

а, д, и, к, л, ж1

ж, н, п, с, т, щ, ю, я, б1, д1, з1, и1, л1, м1, о1, п1

303

б, р

а, т, ч, ш, ю, ж1, о1

304

а, б, г, р, у

д, и, п, с, т, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1

372

г, з, и, л, ч, а1

ф, ш

373

м, о

н, п

374

п, с, т, у, б1, и1

б, г, л, н, о, ф, ш, щ, я, а1, в1, д1, е1, з1, л1

375

ш, м1

ч, щ, г1, д1, з1, к1, л1, с1, ф1, х1

376

а, в, ж, и, к, ц, ч

х

377

а, д, е, и

378

д, ж, л, м, х

ч, щ

379

з, и, р, т, ц

380

д, е, з, и, к, л, п

404

б, д, е

а, я

428

и, к

429

а, б, в, г, д, е

ж

430

з, и

431

с, ф, щ, ю, 7

а, г, з, к, м, н

432

ж, к, о, 5

б, е, н, у, ф, 1

433

г, д, е, ж, л, н, о, п

434

а, б, в, г, д, е, ж, з

435

а, б, в, г, д, е, ж, з, и

436

г, д, е, з, и, к

а

437

а, в, д, е, ж, з, и, л, м, н

б

438

е, ж, и

470

и1

з, и, п, з1

471

а

472

а

Общо:

1953,3

1254,6

698,7

25. Землище с. Малина

2

а, б

3

р

а, г, д, е, ж

Общо:

63,2

0,4

62,8

26. Землище с. Орлинци

3

в

4

в, г, д

5

а, б, в, г

6

Общо:

93,5

0

93,5

27. Землище с. Проход

38

б, в

293

а, б, в, г, л, м, н, р, с, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1

578

а, б, в, г, д

579

а, б, в, е, и, л, м, н, о, п

р

580

а, б, г, д, ж, к, л, м, о, п

581

б, в, г, д

582

ж, и

в, г, е, м, н

583

а, г, ж, з, о, с, у

584

б, в, г, д, е, ж

585

586

а, б, в, г, д, ж

587

б, г, д, е

588

г, к

589

Общо:

536,2

206,9

329,3

28. Землище с. Пънчево

59

м

60

б, к, л, о, у

61

б, в, д, к, о, п, с, у, я, в1, г1, д1

62

ж, з

114

д

115

ж, з

116

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, с, т, у, ф, ч

117

а,б, в, г, д

118

б, в, г, д, ж

119

а, г, д, ж, з, и

120

а, б, д, е, ж, и

121

а, б

122

а, б, в, е, з, и, 4

к, р

123

а

е

124

а

в, ж

125

а, в, е, ж, и, к, л, м, н

126

а

127

а, б, г

128

а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, т, у, ц, ш, ю

129

а, з, м

130

в, ж, з, и, к, щ, ю

131

2

е, ж, з, 3

132

а, б, и

Общо:

641

259,3

381,7

29. Землище с. Росеново

105

х

106

а, б, в, г, 28

107

а, к, л, м, н, о, п, р, с

108

ж1, з1, и1

к1

109

м, х, ц, ч, ш, щ

д, л, н, п, р, с, ф

110

а, г, д, е

б, ж

111

а, б, в, г, д, 1, 2, 10, 11

112

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

113

а, в, д, е, ж

114

а, в, г

115

д

118

а

и, к

120

в

г

166

а, б, д, е

г, ж, з, к, м, н

168

а, в, г

169

а, б, в

170

а, б, в, 1

171

а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 8

172

а, б, в, г, ж, и

173

а, б, в, г, д, 2

174

а, б, в, г, 1

175

б, д, е, ж

177

к, л

е, ж, з, и, м

185

е, з

186

а, е

и, л, м, н, о, п, р, ч, щ, л1, ф1

613

б, в, д, л, м, н, о, т, ч, щ, я, а1, г1, з1

а, ж, п, с, у, ф, х, ц, ш, б1, в1, д1, е1, ж1

Общо:

1347,9

797,4

550,5

30. Землище с. Светлина

12

е, з, и

б, в, г, д, ф

13

в, д, е, ж, з, и, к

17

б, в, г

18

а, в, г

19

а, б, г, д, е, и, к

20

а, в, г, д, е, ж, з, к

21

а, б, в, г, д, ж

293

д, е

Общо:

372,2

11,5

360,7

31. Землище с. Суходол

6

а, б, в, г, е, и, 3

7

а, 2

8

б

13

л

Общо:

59,3

0

59,3

32. Землище с. Дебелт

52

б, в, д, 1, 2

53

2

а, б, в, г, 1

54

г, е, 1, 3

55

3

в, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 5, 6, 8, 9

56

6,8

в, г, д, ж, з, и, к

57

в,3,8

а, б, г, д, 2, 7

58

1,4

а, г, е, з, и, к, л, м, о, с, 5

59

2

в, г, д, е, ж, к

60

а, б

63

б, г

64

1

а, б, в, г, д

65

б, 1

66

2

б, в, г, 1

67

2

а, в, г, д, 1,3 ,4, 5

68

5

а, б, 1

69

1, 2, 5

70

1

71

1

б, в, и, л, 2, 4, 5

72

д, 1, 2, 3

83

а, б, 1

543

6

а, б,1, 3,

общо:

623,3

137

486,3

3. Пашата на селскостопански животни в горски територии – собственост на физически и юридически лица, да се извършва след писмено съгласие на собственика.

4. В разрешените за паша горски територии, същата да се извършва при спазване на следните забрани:

· паша на селскостопански животни без пастир;

· паша в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

· паша в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

· паша в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване

· нощна паша;

5. В разрешените за паша отдели/подотдели в горски територии, в землището на с. Дебелт е допустима паша само на овце и едър рогат добитък.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Директор на ТП на ДГС- Бургас, Директор на ТП на ДГС – Средец, Директор на ОП „Общински гори” гр. Средец, кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.

Заповедта да се обяви на видно място в сградата на общината, кметствата и на интернет страницата на Община Средец.

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на Община Средец

Споделяне: