Общинска администрация Средец / Република България

Заповед №82 / 09.05.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№94-00-1801/03.04.2023г. от Йовко Веселинов Джермов, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ I в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, с документи за собственост: н.а.197,т.1,рег.№1215, д.№185/2020г., заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 09.05.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в УПИ I в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, в следните части:

1. План за регулация - ЧИ на / ПУП–ПР/ с обхват УПИ I в кв.19 , да се ситуират два нови УПИ: I в квартал 19/ в границите на имот пл.№104/ и V в квартал 19 / в границите на имот пл.№301/, устройствената зона „Оо“, с предназначение на имот пл.№104 „за фотоволтаична централа.

2. План за застрояване – ЧИ на / ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ I в кв.19 , при следните показатели на застрояване:зона Оо – за обществено обслужване, плътност на застр.30% , К инт – 1,2 , Н мах. 15 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в нов УПИ I в кв.19 по плана на село Вълчаново, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на приобретателя , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж.Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Изготвил:

Божидар Божинов-гл.специалист УТСБК

Споделяне: