Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 85 / 12.05.2023 г.

На основание 44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2, чл.128, ал.14, във връзка с чл. 150 ал.2 т.1 от ЗУТ и протокол № 4/11.05.2023г. , т.6 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас, по заявление вх.№ю.л.174/04.05.2023г. от фирма „ СКАЙ ТРАНС БГ“ ЕООД,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По сините линии и надписи и по червените линии , проект за частично изменение на ПУП – ПР /план за регулация/ за ПИ 501.108 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, с площ 830 м2, като се ситуира нов УПИ V-108 в кв.2, с предназначение „ Сгради за безвредни производствени дейности“ , зона „Жм“, съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.2,т.1 от ЗУТ.

2. По червените пунктирани линии и по сините надписи , проект на ПУП-ПЗ / план за застрояване/ на УПИ V-108 в кв.2 , при следните показатели на застрояване:Зона Жм, Ет. – до 3 етажа, Н макс. 10.0м., плътност на застр. до 30% , Кинт 1.0, озеленяване до 50% , свободно застрояване „е“ ,съгласно приложения към тази Заповед проект , като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150, ал.2,т.1 от ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

ИНЖ.ИВАН ЖАБОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Споделяне: