Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 87 / 16.05.2023 г.

На осн. чл. 150 ал.1 и 2 от ЗУТ , във връзка със заявление вх.№ ю.л.195/16.05.2023г. г., от фирма „ СОЛАР СЪМЪР“ ЕООД, ЕИК 206847641, със седалище и адрес на управление град БУРГАС, ж.к. “Меден Рудник“, бл.477, вх.2, ап.31, представлявано от Николай Михайлов Димитров - пълномощник, за разрешаване изработването на КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект: Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ 501.404 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, с документи за собственост: н.а.№117, том 1, р.722, д 111/2023г. - собственик и заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и по становище на гл.архитект на Община Средец от 16.05.2023 г.,

ДОПУСКАМ:

Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива при условията на чл.150 от ЗУТ , за строителство на обект: „Фотоволтаична елекроцентрала“, в ПИ 501.404 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, в следните части:

1. План за регулация / ПУП–ПР/ с обхват ПИ 501.404 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, да се отреди нов УПИ VI-404 в квартал 2, устройствената зона „Жм“ – жилищна устройствена зона с преобладаващо малкоетажно застрояване.

2. План за застрояване/ ПУП-ПЗ /, за строителство на обект: „ Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 501.404 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец , при следните показатели на застрояване:зона Жм, плътност на застр.30% , К инт – 1.0 , Н мах. 10 м., Етаж. – 3 мах., озеленяване 50 % , застрояване «е» -свободно, с паркиране.

3. Инвестиционен проект за обект : Фотоволтаична електоцентрала“ в ПИ 501.404 в кв.2 по плана на село Росеново, община Средец, като част от комплексен инвестиционен проект по чл.150 ал.1 и 2 от ЗУТ, в следните части: Конструкции, Ел, Геодезия.

Проектът да се изработи от лицензирани проектанти, за сметка на собственика , при спазване на нормите на ЗУТ и Наредба №7 за правила и норми за устройство на видовете територии и устр.зони , и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: