Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 89 / 16.05.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ и протокол №4/11.05.2023 г., т.7 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По сините линии, надписи и щрихи и по червените линии и надписи, проект за план за регулация /ПУП-ПР/ на ПИ с ИД 17974.100.4, ПИ с ИД 17974.100.5 и ПИ с ИД 17974.100.13 по КККР на землището на град Средец, община Средец, одобрена със Заповед№РД-18-631/07.03.2018г., като се обединяват в нов УПИ I с площ 5894 м2, отреждане „ за производство на ел.енергия от възобновяеми източници“, ситуиране на улица с О.Т.№1 и №2 с дължина 60 м. и ширина 9,0 м., завършваща с уширение в западния край/ в ПИ с ИД 17974.100.8/, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, проект на плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ I, отреден за производство на ел.енергия от възобновяеми източници, при следните показатели на застрояване: Зона Пп, застр.60%, К инт. 2,0 , Озел.30%, Н(1-3) 10м., застрояване „е“ - свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

Инж.Иван Жабов

Кмет Община Средец

Споделяне: