Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 90 / 18.05.2023 г.

На основание § 4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, констативен акт от 17.05.2023 г. на Община Средец , по заявление с вх. № ю.л.159/11.04.2023г. от фирма „ Лоялти Логистикс Сървисис“ ЕООД, ЕИК 204344381 , собственик на имоти с пл.№№ 501.397, 501.398 и 501.399 в кв.11, по действащия кадастрален план на с. Загорци, Община Средец, одобрен със заповед № РД-17-4/ 23.10.2007г., и регулационен план одобрен с решение № 355/27.01.2010г. ,на Общ. Съвет гр.Средец, с документи за собственост н.а№149/2022г. и н.а.№124/2021г., заинтересовано лице по чл. 131 от ЗУТ и по решение на ОЕСУТ с протокол №4, т.1 от 11.05.2023 г.

О Д О Б Р Я В А М :

По кафявите линии , надписи и щрихи и по червените надписи, поправка на кадастралния план на с.Загорци, Община Средец, одобрен със заповед № РД–17–4 / 23.10.2007 година, за имоти с пл. №№501.397, 501.398 и 501.399 в кв 11, като се обединяват в нов имот пл.№501.397 в кв.11, с площ 5912 м2, съгласно приложения констативен акт и скица № 632/17.05.2023 г. на Община Средец , която е неразделна част от него.

На основание чл. 215 от ЗУТ, настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването.

Инж. Иван Жабов

Кмет на Община Средец

Споделяне: