Общинска администрация Средец / Република България

Заповед № 98 / 22.06.2023 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 и чл.128, ал.14 от ЗУТ , във връзка с чл.135а, ал.1 и 3, протокол № 5/20.06.2023 г., т.2 на ОЕСУТ при Община Средец, Област Бургас,

О Д О Б Р Я В А М :

1. По зелените линии, надписи и щрихи, проект за частично изменение плана за регулация /ПУП-ПР/ на село Драка, община Средец, одобрен със Заповед №3452,3453/24.08.1934г., за УПИ III-204 в кв.72, отреден за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се ситуират два нови УПИ: III -204 с площ 2412 м2 и IV-204 с площ 1000 м2 , в кв.72, със същото отреждане, според приложения към тази заповед проект .

2. По червените пунктирани линии и надписи и по сините надписи, промяна на плана за застрояване/ ПУП-ПЗ/ за УПИ III-204 и УПИ IV-204 в кв.72, отредени за нискоетажно, индивидуално жилищно строителство, като се предвиждат следните показатели на застрояване: Зона Жм, , застр. до 30%, К инт. до 1,0 , Озел. до 50%, Н до 10м., застрояване „е“- свободно, съгласно нормите на ЗУТ.

На основание чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването .

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгласно Заповед №521/16.06.2023г

Споделяне: