Общинска администрация Средец / Република България

СТРУКТУРА

Обща численост на Общинска администрация Средец - 91щатни бройки, разпределени както следва:

ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И ОРГАНИ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ - общо 28 бр.

Кмет на община: 1
Заместник кмет: 3
Кметове на кметства: 9
Кметски наместници: 15

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДЕЦ – общо 63 бр.
Споделяне: