Общинска администрация Средец / Република България

Услуги МДТ

МЕСТНИ ПРИХОДИ

1.Приемане и обработване на декларации по чл.14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижими имоти.

2.Приемане и обработване на декларации по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата.

3.Приемане и обработване на декларации по чл.54,ал.1 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху превозните средства

4.Приемане и обработване декларации /уведомления/ по чл.54,ал.3,4 от ЗМДТ за освобождаване от данък и прекратяване регистрация на превозните средства.

5.Приемане и обработване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

6.Приемане и обработване на декларации по чл.61р от ЗМДТ за облагане с туристически данък

7.Приемане и обработване на декларации по чл.117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче

8.Приемане и обработване на декларации за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им.

9.Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.

10.Приемане и обработване на декларации за облагане такса за радиоточки

11.Приемане и обработване на декларации за облагане такса за гаражи

12.Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси

13.Приемане и обработване на искане по чл.171 от ДОПК за погасяване на задължения по давност.

14.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот.

15.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство.

16.Издаване на данъчно-ревизионни актове от проверки на юридически лица.

17.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ.

18.Издаване на удостоверение за декларирани данни

19.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства.

20.Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци.

21.Издаване на Акт за установяване на задължения на ФЛ и ЮЛ.

22.Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък.

23.Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствата.

24.Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация.

25.Издаване на документи от значение за признаване,упражняване или погасяване на права или задължения по закона за местни данъци и такси.

26.Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка на недвижим имот придобит по давност.

27.Предоставяне на данъчна информация,справки,удостоверения при постъпили искания от институции /
НАП,ЧСИ,РАЙОНЕН СЪД,ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”, КУИППД, РПУ И ДРУГИ/.

28.Съставяне на Акт за установяване на административни нарушения.

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок на плащане : НА ДВЕ РАВНИ ВНОСКИ
От 1 март – до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.


ПАТЕНТЕН ДАНЪК
Срок на плащане: Първа вноска - до 31 януари
Втора вноска до 30 април
Трета вноска до 31 юли
Четвърта вноска до 31 октомври
На предплатилите за цялата година до 31 януари се прави отстъпка от 5 на сто.


ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
Срок на плащане:
До 15 число на месеца, следващ месеца,през който са предоставени нощувките


ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Срок на плащане:До 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето,когато то е придобито след 31 март.

ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЕ ИЗВЪРШВА:
В община Средец на каса „МДТ” – партерен етаж

По банкова сметка в Българска пощенска банка –клон Средец

Сметка
IBAN: BG 42 BPBI79378487448844
Банков код : BPBIBGSF
Вид плащане:

44 14 00 Окончателен годишен (патентен) данък
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такси за битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 Туристически данък
44 34 00 Други данъци
44 65 00 Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети
44 70 00 Други неданъчни приходи
44 80 07 Такса за административни услуги
44 80 13 Такси за притежаване на куче
44 80 90 Други общински такси

Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по реда на ДОПК.

Приканваме всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Декларации за придобиване на недвижим имот - чл.14 от ЗМДТ
Декларации за придобиване на превозно средство - чл.54 от ЗМДТ
Срок : до 2/два/ месеца от придобиването им.

Декларация за облагане с патентен данък – чл.61 н от ЗМДТ
Срок: до 31 януари на годината, за която се подава декларацията.

Декларация за облагане с туристически данък
Срок: до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната година .Подава се за всеки туристически обект или място за настаняване .

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране , сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.
Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им
Срок : до края на предходната година. За придобити през годината имоти, декларацията се подава в 30 дневен срок от датата на придобиването им.

Декларация за притежаване на куче.
Срок : в тримесечен срок от датата на придобиване на кучето

Удостоверение за данъчна оценка:

Необходими документи – Искане по образец
Такси:
Обикновена услуга до 14 дни - 15 лв.
Бърза услуга до 7 дни - 20 лв.
Експресна услуга до 1 ден - 30 лв.


Удостоверение за наличие или липса на задължение за МДТ

Необходими документи – искане по образец
Такса :
Обикновена услуга – 10 лв.


Удостоверение за декларирани данни

Необходими документи – искане по образец
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.

Удостоверение за платен данък превозно средство

Необходими документи – искане по образец

Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.


Удостоверение за платен данък наследство

Необходими документи – искане по образец
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.


Копие или дубликат на документ заверено /декларация, квитанция/

Необходими документи – искане по образец
Такса:
Обикновена услуга – 5 лв.

Образци: Местни приходи:

ДД по чл.14 от ЗМДТ; ДД по чл.32 от ЗМДТ; ДД по чл.54 от ЗМДТ; ДД по чл.61н от ЗМДТ; ДД по чл.61р от ЗМДТ; ДД по чл.117 от ЗМДТ; ДД за освобождаване от такса за сметосъбиране,сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;

ДД за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им. Искане за
издаване удостоверение за данъчна оценка; Искане за издаване на документ.

Споделяне: