ЗА ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.197-0007 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОННИТЕ ПЛОЩИ В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "КАРАБУНАРСКА КЪЩА", ГР. СРЕДЕЦ“

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.197-0007 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОННИТЕ ПЛОЩИ В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "КАРАБУНАРСКА КЪЩА", ГР. СРЕДЕЦ“

На 03.02.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна ...

повече
ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.197-0006 "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА НЧ "ПРОСВЕТА-1886 ГОД."

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.197-0006 "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА НЧ "ПРОСВЕТА-1886 ГОД."

На 18.01.2022 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от ...

повече
ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.353-0001 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО БУКОВО УПИ І, КВ. 13 ПО ПЛАНА НА С. ГОЛЯМО БУКОВО, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0001 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО БУКОВО УПИ І, КВ. 13 ПО ПЛАНА НА С. ГОЛЯМО БУКОВО, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

На 29.12.2021 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353-0001-С01 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от ...

повече
Проект „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“

Проект „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ ...

повече
ЗА ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“ На 11.11.2021 г., Община Средец, ...

повече
Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на тротоари на  улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие ...

повече
Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

повече
Проект: "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ  ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец"

Проект: "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец"

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие ...

повече
Проект: Да срещнем културите на Централна Странджа“ процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.197

Проект: Да срещнем културите на Централна Странджа“ процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.197

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ...

повече