ПРИКЛЮЧИ  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА   ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ В  ОГТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ В ОГТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ, КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ, БОЛЕСТИ И ВРЕДИТЕЛИ“

На 10.03.2023 г. приключи изпълнението на дейностите по залесяване съгласно Договор № BG06RDNP001-8.002-0002- С01 от 06.04.2020 г., процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски ...

повече
ЗА ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.197-0007 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОННИТЕ ПЛОЩИ В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "КАРАБУНАРСКА КЪЩА", ГР. СРЕДЕЦ“

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.197-0007 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОННИТЕ ПЛОЩИ В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "КАРАБУНАРСКА КЪЩА", ГР. СРЕДЕЦ“

На 03.02.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна ...

повече
ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.197-0006 "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА НЧ "ПРОСВЕТА-1886 ГОД."

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.197-0006 "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРОДНИ НОСИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНИКА ЗА НЧ "ПРОСВЕТА-1886 ГОД."

На 18.01.2022 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от ...

повече
ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.353-0001 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО БУКОВО УПИ І, КВ. 13 ПО ПЛАНА НА С. ГОЛЯМО БУКОВО, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0001 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО БУКОВО УПИ І, КВ. 13 ПО ПЛАНА НА С. ГОЛЯМО БУКОВО, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

На 29.12.2021 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353-0001-С01 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от ...

повече
Проект „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“

Проект „Балансирано и устойчиво развитие на територията на Община Средец и туризма в района“

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ ...

повече