Общинска администрация Средец / Република България
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01
Съобщение

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Медицинска сестра
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Технически
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Рехабилитатор и

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg