Общинска администрация Средец / Република България
Съобщение

Съобщение

Извлечение от Протокол отразяващ резултатите от процедура за подбор за
Съобщение

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа за позицията Специалист по
Обявление

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-2.119-0013-C01
Обява

Обява

Община Средец уведомява, че инициира изготвяне на Програма за управление на
Обява

Обява

Общинска администрация Средец, уведомява всички граждани на общината, че е в

На живо


Община Средец © 2021
https://www.government.bg/
https://europa.eu/european-union/index_bg