Общинска администрация Средец / Република България

Декларация и политика за достъпност

ОБЩИНА Средец

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Община Средец се ангажира да осигури достъп до институционалния си уеб сайт https://www.sredets.bg, в съответствие с чл. 9, т. 2, буква „ж“ от Конвенция за правата на хората с увреждания (ратифицирана със закон, приет от 41-ото НС на 26.01.2012 г. - ДВ, бр. 12 от 10.02.2012 г., чл. 13 и чл. 58 „в“, ал. 4 от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу „Директивата“ (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

WCAG 2.0 представлява серия от насоки как съдържанието на страниците да бъде направено по-достъпно за хора със специални потребности. Изпълнението им ще помогне на повече потребители да се възползват от предимствата на интернет.

Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0 (ниво АА), поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Недостъпно съдържание

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е възможно във всеки един аспект. Техниките за разработка и достъп до интернет се развиват с бързи темпове, което понякога прави някои от стандартните изисквания за достъпност излишни.

В този смисъл ние непрекъснато работим за постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 23.10.2020 година.

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1))

Декларацията бе последно преразгледана на 26.10.2020 година.

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: [email protected]

Процедура по прилагане

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Средец е приета следната процедура по разглеждане на сигнали:

  1. Сигнал може да подадете:
  • по електронен път на електронна поща [email protected], или през портала на Държавна агенция „Електронно управление“ – Система за сигурно електронно връчване.
  • на гише в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ)-Община Средец всеки работен от 8.00 до 17.00 ч., гр. Средец - 8300, пл. „България “ № 8.
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочения по горе адрес.
  1. Срокът за разглеждане на сигнала е един месец от получаването му. В посочения срок сигнала се разглежда и се изготвя отговор - относно отстраняването на достъпността или мотивиран отказ, когато е неоснователен или анонимен.
  2. Отговорът се изпраща на подателя:
  • по електронен път на посочения адрес, подписан с квалифициран електронен подпис;
  • на хартиен носител на посочения в сигнала адрес.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", на адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000 или по електронен път на [email protected].

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

ОБЩИНА Средец

ПОЛИТИКА НА ДОСТЪПНОСТ

Стремим се да поддържаме sredets.bg максимално достъпен за всеки потребител, независимо от потребностите му. Функционалността и съдържанието на портала са създадени изцяло с фокус върху Вашите потребности. Нашата цел е да Ви предоставим достатъчно ясна, разбираема и полезна информация, независимо от начина по който я възприемате.

За да осигурим удобство и достъп до информацията, която порталът предлага, за всеки наш потребител - използваме практиките, установени според стандартите на World Wide Web Consortium – (W3C) - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Стандарти

Sredets.bg е създаден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост с нови или подобрени такива. Порталът покрива ниво АА, според стандартите за достъпност (WCAG 2.0).

Изключения

Въпреки, че се стремим и да Ви осигурим безпрепятствен достъп до информацията в портала е възможно някога да има затруднения. Връзките към външни интернет страници, които ние не контролираме може да не покриват изцяло стандартите за достъпност.

Имате проблем

Ако срещате затруднения докато работите с sredets.bg или част от съдържанието му не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас на адрес [email protected] и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.

Споделяне: