Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

„Рехабилитация на път BGS - III-539, Дюлево - Русокастро - (граница община Камено - Средец) - Суходол - Орлинци (III-795) община Средец“

Път BGS2050 от Граница община (Камено-Средец) до кръстовище с път BGS 2230 от км 0+000 до км 7+245,74

Промяна на инвестиционните намерения на основание чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2 т. 8 от ЗУТ

  1. Промяната се изразява в това, че от околовръстния път трасето се насочва по централната част на село Суходол, община Средец.
  2. Отклонението от одобреното трасе се извършва при кръстовището на км 4+350, ляво (по одобрения проект), а вливането се извършва при кръстовището на км 5+870, ляво (по одобрения проект).
  3. Конструкцията на пътната настилка се оразмерява за категория на движението „леко“.
  4. Изграждане на пътна плоча над водосток при км 6+788 се налага поради недостатъчната дължина (от 5.50 м) на съществуващия водосток, поради което е невъзможно да се спази проектният габарит на общинския път (6.00 м) в участъка и да се монтират стоманени предпазни огради от двете страни на водостока.
  5. Намаляване широчината на пътните банкети.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: