Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно Монтаж на две нови машини в цех за рециклиране на пластмасови изделия в ПИ с № 17974.45.8, местност „Янев мост“, землище на гр. Средец, община Средец“.

Възложител: „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: