Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

:” Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS2235 и общински път JAM 2005, в участъците:

- I участък : общински път/ BGS2235/ в участъка между от к-ще с път II-79 Ямбол -Средец до с. Факия

- II участък : общински път/ BGS2235/ и общински път /JAM 2005/ - в границите на с. Факия

- III участък : общински път/ JAM 2005/ в участъка с. Факия до с. Момина църква“

Основната цел на проекта е извършване на реконструкция и рехабилитация на общински път BGS2235 започващ от републиканския път II-79 Ямбол -Средец минаващ през главната улица на с. Факия / съвпадаща с трасето на общинския път/ и стига до с. Момина църква.

С изпълнението на проектната разработка ще се постигне основно подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: