Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, общината има следното инвестиционно предложение:

"Реконструкция с цел осигуряване на достъпна среда на съществуваща сграда - Център за социални услуги в УПИ I, кв.49А по КР план на гр. Средец"

Проектът има за цел да осигури достъпна среда на съществуваща сграда за социални услуги чрез изграждане на Подемна платформа с вертикално движение, съгласно чл.20 НАРЕДБА № РД-02-20-2/ от 26.01.21 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, нова стълбищна площадка и санитария.

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: