Общинска администрация Средец / Република България

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Средец

съобщава, че във връзка с изискванията на чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Средец е постъпила информация съгласно „Изграждане на нов въздушен присъединителен електропровод 110 кV между подстанция на фотоволтаична електроцентрала в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КК на град Средец, община Средец и подстанция „Грудово““.

Възложител: „СР-Соларис Енерджи ЕООД ЕНД КО“ КД

Писмени становища и мнения се приемат на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, тел.:05551/6996; Е-mail: [email protected]

Споделяне: