ЗА ПРОЕКТ  № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“ На 11.11.2021 г., Община Средец, ...

повече
Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на тротоари на  улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие ...

повече
Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

Проект № BG06RDNP001-19.168-0001 „ Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

повече
Проект: "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ  ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец"

Проект: "Текущ ремонт на покрив на Читалище "Христо Ботев - 1927 г.", УПИ ІІ, кв.26, с. Загорци, община Средец"

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие ...

повече
Проект: Да срещнем културите на Централна Странджа“ процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.197

Проект: Да срещнем културите на Централна Странджа“ процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.197

И Н Ф О Р М А Ц И Я Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ...

повече
Проект „Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия

Проект „Създаване на зони за отдих в поземлени имоти с идентификатор 76039.154.1 и 76039.170.6, в землището на с. Факия

Община Средец стартира изпълнението на проект по подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

повече
Проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец

Проект „Подмяна на осветители и въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление в гр.Средец

Община Средец стартира изпълнението на проект по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021

повече
Проект № BG06RDNP001-7.002-0038 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Проект № BG06RDNP001-7.002-0038 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Инфомарция за проект № BG06RDNP001-7.002-0038 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.002-0038-С01, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за ...

повече