Общинска администрация Средец / Република България

проект № BG06RDNP001-7.020-0017 „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец на пл. „България“ №8, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност “

ИНФОРМАЦИЯ

за проект BG06RDNP001-7.020-0017 „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец на пл. „България“ №8, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност “

На 24.01.2024 г., Община Средец и Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект № BG06RDNP001-7.020-0017 „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец на пл. „България“ №8, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност “ е на стойност 976880,05 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30 месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от 15.09.2025 г.

Основната цел на проекта:

С изпълнението на предвидените дейности се цели подобряване на енергийната ефективност на административната сграда и изграждането на система за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, което от своя страна ще предостави възможност за създаване на по-добра среда за работа и постигане на приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия. Пакетът от мерки за изпълнение включва:

Мярка за енергоспестяване B 1: Топлинно изолиране на външни стени

Мярка за енергоспестяване В2: Подмяна на дограма

Мярка за енергоспестяване В3:Топлинно изолиране на покрив

Мярка за енергоспестяване В4:Топлоизолиране под, граничещ с външен въздух (еркер)

Мярка за енергоспестяване С1: Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди Проектът за „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец на пл. „България“ №8 напълно съответства на Приоритет 2 - Насърчаване на зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, чиста околна среда, приспособяване към изменението на климата, превенция и управление на риска, Мярка 2.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове от Плана за интегрирано развитие на Община Средец 2021-2027г.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

След изпълнение на дейностите по проекта ще се постигне 53,84% енергийно спестяване на годишно потребление на енергия.

Този документ е изготвен в рамките на проект № BG06RDNP001-7.020-0017 „Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец на пл. „България“ №8, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност “, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.020-0017-С01, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Споделяне: