Общинска администрация Средец / Република България

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.197-0007 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИОННИТЕ ПЛОЩИ В ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС "КАРАБУНАРСКА КЪЩА", ГР. СРЕДЕЦ“

На 03.02.2023 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.197-С01, по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.197-0007 „Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец“, е на стойност 13 975,00 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 24 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2025 г.

Основната цел на проекта е запазване на духовния живот, културното и природно наследство на населението и най-вече на подрастващите и младите хора в гр. Средец. С изпълнение на дейностите ще се постигне благоприятно въздействие за развитие и обогатяване на културната идентичност и традиции. Ще се повиши качеството на живот на хората в територията.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: С проекта "Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс "Карабунарска къща", гр. Средец" ще се обзаведе и обнови постоянната музейна експозиция в Етнографски комплекс „Карабунарска къща“, гр. Средец с витрини, които ще спомогнат за подобряване на експозиционна среда в залите и опазване на движимите културни ценности. Чрез осигуряването на техника ще се представят архивни кадри, филми и клипове от фондовете на музея, музикални напеви и инструментални изпълнения на съхраненото живо културно наследство на община Средец, с акцент традиционният годишен календар, домашна среда и занаяти. Oбредни практики, които специалистите от музея ежегодно заснемат и документират, ще допринесат за приемственост на традициите между поколенията и проучване на промените в културата на населението и влиянието на модерността. Ще се обогатят познанията на подрастващите ученици посредством представяне на образователни програми свързани с културните ценности и традиции.

Споделяне: