Общинска администрация Средец / Република България

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0002 „РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.353-0002

„РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДА - КМЕТСТВО С. ФАКИЯ УПИ ІІ, КВ. 25 ПО ПЛАНА НА С. ФАКИЯ, С ЦЕЛ ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР“

На 11.11.2021 г., Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353-0002-С1 по подмярка 19.2 ”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен от „МИГ Средец“ и ДФ“ Земеделие“ проект № BG06RDNP001-19.353-0002 „Ремонт и оборудване на помещение в сграда - кметство с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски център“ е на стойност 19 232,84 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект.

Срокът за изпълнение на дейностите е до 36 месеца от подписване на договора, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Основната цел на проекта е да се обнови туристическата инфраструктура, като това от своя страна ще доведе до привличане на значителен брой посетители и подкрепа на туристическа локализация, притежаваща значителен туристически потенциал. В посетителския център ще бъде представяно и експонирано местното природно и културно-историческо наследство, което ще подпомогне развитието на устойчив туризъм и увеличаване на ползите от туризма.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта: Посетителският център в с. Факия ще бъде оборудван със стелажи, на които ще бъдат изложени рекламни материали с характерни за района и като цяло за община Средец - Национален фолклорен фестивал Божура, фолклорен фестивал " С песните на Комня Стоянова", местни обичаи /Еньова буля в с. Факия, Герман в с. Момина църква/, брошури с мегалитните паметници - долмени, мегалитното светилище "Големият камък" , Манастира "Св. Живоприемний източник" в с. Голямо Буково, Археологически резерват с. Дебелт и др. Ще бъде доставен и монтиран телевизор, като за туристите посещаващи посетителския център, ще се предоставя непрекъснато слайдшоу, което да дава информация за местонахождението на мегалитните паметници, Археологически резерват с. Дебелт и други характерни места от историческото и културно наследство, които могат да посетят.

Маргарита Стойчева

Директор д-я ИРЗГ и УЕПП

Споделяне: