Общинска администрация Средец / Република България

Информация Относно: Добив и транспортиране на дървесина извън горските територии

По реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество се опазват намиращи се извън Държавния горски фонд отделни дървета, гори и горски насаждения на селскостопански организации.

Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и пътищата.

Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от кмета на района или кметството въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни причини.

Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се дава от началника на управление "Земеделие" при общинската администрация въз основа на писмена молба и при наличие на крайно уважителни причини.

Не се разрешава отсичане или изкореняване на дървета, които се намират на стръмни терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или край брегове на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или водорегулиращи цели.

Ореховите, кестеновите, бадемовите, лешниковите и черничевите дървета, както и други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство, се намират под режим на особена закрила.

Съгласно Закона за горите и Наредбата за контрол и опазване на горските територии дървесината, добита извън горските територии, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът. Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

Дървесината се транспортира от временен склад, придружена с превозен билет.

Дървесината, добита извън горските територии, се транспортира, придружена с превозен билет, издаден от длъжностно лице, определено от кмета на общината.

Превозният билет удостоверява законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира на посоченото в билета място на доставка. Превозният билет се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.

Превозният билет се издава чрез интернет информационната система на ИАГ.

Преди транспортиране дървесината, добита извън горски територии, се маркира с Общинската марка, коята е във форма на кръг с диаметър 40 мм и е по образец.

Забранява се маркирането на дървесина с КГМ или общинска марка, когато е добита без издадено позволително или разрешително за сеч.

Забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на:

1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка;

2. дървесина, непридружена с превозен билет;

Съгласно Чл. 40. (1) от Закона за опазване на селскостопанското имущество, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза, извън горските територии и опазвани съгласно същия закон.

В Чл. 261 и 266 от Закона за горите се предвиждат следните санкции и наказания:

Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, физическо лице, което:

1. не изпълни разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия;

2. не осигури достъп, не представи необходимите документи и данни на контролните органи.

Наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти.

Споделяне: