Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 „Грижа ...

повече
Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

Заповед № 584 / 8.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД 11-1019/17.04.2024 г. на Министър на земеделието и храните, и Наредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците, ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник и допуснати до ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Средец в качеството си на бенефициент по проект:

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на неявилите се на интервю кандидати ...

повече
Съобщение

Съобщение

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Списък на лицата, подали заявление за работа за длъжност Домашен помощник ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C02

повече
Съобщение за проведена конференция по проект  „Грижа в дома в община Средец“

Съобщение за проведена конференция по проект „Грижа в дома в община Средец“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ На 11.04.2024 год. в сградата на СУ „Асистентска подкрепа“ се проведе конференция по Проект BG05SFPR002-2.001-0170-C02 ...

повече
Обявление

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C02

повече
Съобщение

Съобщение

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА (ОУПО) СРЕДЕЦ ЗА ПИ 590.40.2, С. ПЪНЧЕВО, М. КАЛДЪРЪМА, ОБЩ. СРЕДЕЦ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Петко Стойков Куртев съобщава на ...

повече