Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Общинска администрация Средец, уведомява всички граждани на общината, че е в процес на изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Средец за периода 2021-2028 г.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Средец има за цел да формулира и открои приоритетите и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии; да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълнява задълженията си и реализира правомощията си, делегирани ѝ от нормативните актове в областта на околната среда; да аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране; да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на приоритетните проблеми; да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда.

Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) на Община Средец за периода 2021-2028 г. ще бъде разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда.

Общинската програма за опазване на околната среда ще бъде съобразена с нормативните разпоредби, основните стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, с наличните методически указания, както и приетите и действащите планове и програми, които са неразделна част от общинската ПООС.

За период от един месец от публикуване на настоящата обява всеки, който има виждания, препоръки и предложения, относно реализиране на екологичната политика в Община Средец, може да ги изрази писмено на адрес:

гр. Средец 8300, пл. „България“ № 8 или на e-mail: [email protected]

Лице за контакти: Бисер Петков – мл. експерт „Екология“

моб. тел.: 0886 008 858

Споделяне: