Общинска администрация Средец / Република България

Обява

Община Средец в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

О Б Я В Я В А

прием на документи от кандидати за потребители /РЕЗЕРВИ/ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ /РЕЗЕРВИ/ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

· лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; (без ЕР на ТЕЛК)

· деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон;

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са:

  • Заявление-декларация /по образец/;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие); Мед. удостоверение /по образец/;
  • Декларация – съгласие /по образец/;
  • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се извършва в сградата на Община Средец, пл. „България“ № 8, всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление – декларация /по образец/;

2. Декларация /по образец/;

3. Документ за самоличност (за справка);

4. Автобиография /по образец/;

5. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

6. Документи за допълнителна квалификация, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „Личен асистент“ ще предоставя подкрепа средно на 3-ма потребители, съобразно изготвената им индивидуална оценка на потребностите.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Средец на адрес: https://sredets.bg/

За допълнителна информация телефон: 0885698302 – Мария Станева – Управител на СУ „Асистентска подкрепа“

Ресурси
Споделяне: