Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Във връзка с изпълнение на проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”- Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С04, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, и утвърдена от кмета на Община Средец „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за подбор на персонал за Услуги

"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"; към Общностен център

за следните длъжности:

1. Педагог – 2 бр.

2. Медиатор/помощник възпитател – 2 бр.

Община Средец кани потенциални кандидати за обявените позиции в Услуга"Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" в Общностния център по проект „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”

Цели на проекта:

1. Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община Средец, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" е насочена към увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Целта е да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Предвижда се през летния период да се сформират две групи по 15 деца, които да се обучават в рамките на 1 месец, от педагог и медиатор/помощник възпитател.

 1. ПЕДАГОГ – 2 БР.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 2бр х115 часа/

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  1. Основни изисквания
 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  1. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;
 • да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца, отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.
 • Опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Умения за работа с офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

 1. Проучване на целевата група, с която педагогът ще работи, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейността;
 2. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група;
 3. Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на лятното училище;
 4. Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати, както и изпълнение на всички дейности, включени в плана;
 5. Планиране и прилагане на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
 6. Изготвяне на подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности;
 7. Планиране и осъществяване на взаимодействие с родителите и партньорите в образователната дейност;
 8. Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
 9. Изготвяне на подробен план за необходимите за закупуване учебници, учебни помагала и ученически пособия, занимателни и образователни игри, други материали, както и необходимите средства за организиране на екскурзии, състезания и др.;
 10. Провеждане на дейности за формирането на положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене;
 11. Подпомагане на преодоляването на затрудненията в изучаването на български език;
 12. Организиране и участие в посещение на децата и родителите на училище с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
 13. Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги;
 14. Разработване и прилагане на методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете;
 15. Участие при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 16. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

При изпълнение на задачите педагогът е длъжен:

 • да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
 • да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие;
 • да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
 • да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая;
 • да отговаря за опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в лятното училище и по време на различните дейности и занимания, организирани от педагога извън лятното училище.

3. Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договор за работа през летния периоди в рамките на проекта. Работно време – почасово.

II. МЕДИАТОР/ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ -2 БР.

Вид правоотношение: трудово

Заетост: положен труд 2 бр.х 120 часа

1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1. 1. Основни изисквания

 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.2. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • Да познават местните уязвими общности в община Средец, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.
 • Да имат опит в изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейски съюз;
 • Да притежават умения за работа с офис техника и документи.

2. Профил на длъжността:

1. Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване и участие на детето в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”;

 1. Разпространение на информационни и образователни материали сред целевите групи;
 2. Съдействие за провеждане на информационни срещи за предоставяне на услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"
 3. Придружаване на децата до услугата по указание на педагога и след писмено съгласие на родителите;
 4. Подпомагане на педагога в услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище"при осъществяването на неговите задачи;
 5. Подпомагане на педагога в услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 6. Участие в посещенията, заедно с децата и родителите, на общообразователните училища с цел запознаване с началните учители и учебната обстановка;
 7. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

При изпълнение на задачите служителят е длъжен:

 • да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
 • да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие;
 • да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;
 • да отговаря за опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в лятното училище и по време на различните дейности и занимания, организирани от педагога извън лятното училище.

3. Срок на договора и работно време: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори с продължителност по 1 месеца през летния период. Работно време – почасово.

4. Срок, място и начин за подаване на документи:

Заинтересуваните кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 10. 06. 2021 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община Средец на адрес: пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Кметът на общината сформира комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва на два етапа:

 1. Първи етап: Подбор по документи.

Комисията селектира кандидатите, отговарящи на критериите за образование и професионален опит и съставя протокол. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец на 11. 06. 2021 г.

Забележка: Кандидатите, които не са представили пълен комплект документи или представените документи не отговарят на изискванията за заеманата длъжност няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.Втори етап: Провеждане на структурирано интервю с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда по обявения график. Чрез структурираното интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за вземане на решения, нагласите за работа с деца с увреждания, осигуряване на грижа в среда, близка до семейната и взаимодействие с близки и роднини на децата с увреждания и личностните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите: Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Средец .

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

- заявление (по образец) ;

- автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит (по образец);

- копие от документи за придобита образователна степен /диплома/, квалификация, сертификати, документ за компютърна грамотност;

- копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

/За сключване на договор се представят свидетелство за съдимост и медицинско за работа./

 1. Място за изпълнение на длъжността:

Общностен център за деца и семейства – гр. Средец, ул. „Гочо Кънев” № 11 и мобилна работа в населените места на общината

Кмет на Община Средец:

Инж. Иван Жабов

Ресурси
Споделяне: