Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

за подбор на персонал със следните длъжности:

Сътрудник социални дейности – 2 щ. бр.

Настоящата обява се публикува в изпълнение на Заповед № 282/05.04.2023г. на Кмета на община Средец в изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в община Средец“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0094-C01, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.

"Сътрудник социални дейности" – 2 щатни бройки се назначават на трудови договори. Задълженията на двамата служители ще е свързана с изпълнението на правомощията и политиките на Община Средец в социалната сфера съгласно Закона за социалните услуги. Специалистите ще информират населението на общината за съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, ще съдействат и консултират нуждаещите се за избор на подходящи за тях социални услуги, и ще изпълняват всички отговорности, които има община Средец по Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания.

Изисквания за заемане на длъжностите:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит - не се изисква;
 • Служителите трябва да имат мотивация за работа в социалната сфера; Познаване на законодателството, свързано със социалната работа с лица от уязвими групи; Знания за нуждите на лицата от уязвими групи; Умения за работа с хора от уязвими групи; Съпричастност към проблемите на хората; Умения за работа в екип; Умения за общуване; Умения за управление на конфликти; Способност да планират, организират и контролират собствената си работа;
 • Да притежават компютърна грамотност – MS office, Excel, internet.

Специфични изисквания, които се считат за предимство:

 • Висше образование в сферата на хуманитарните науки, социални дейности, социална педагогика и др.

Необходими документи:

 1. Заявление за участие /по образец/;
 2. Автобиография / CV/;
 3. Копие от документ за завършено образование;
 4. Декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер /по образец/;
 5. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 6. Документ за самоличност /за справка/.

Начин на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документ;
 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

Място и срок на подаване на документите:

Документи за участие се подават в Деловодството на Общинска администрация Средец, пл. "България" № 8, партерен етаж, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч.

Краен срок за подаване на документите: 18.04.2023 год. включително. Документи подадени след обявения срок не се допускат до разглеждане.

Решението на комисията за подбор относно допуснатите до събеседване кандидати се обявява на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на Общинска администрация - Средец на 19.04.2023 год. Интервю с допуснатите кандидати да се проведе на 20.04.2023 год. от 10,00 часа в сградата на общинска администрация – Средец, зала 2, ет.2.

Общодостъпно място за обявяване на списъците и съобщенията: интернет страницата на Община Средец и информационното табло в сградата на Общинска администрация - Средец.

За информация и справки: тел.: 05551 77 21 – Мария Вълканова

Ресурси
Споделяне: