Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. ще проведе подбор на персонал за следните длъжности, както следва:

Домашни помощници – 2 бр. на осем часов работен ден.

Изисквания към кандидатите:

Минимални изисквания за образование: основно.

Професионалният опит в областта на социалните услуги се счита за предимство.

Допълнителна квалификация – опит за работа в екип.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1. Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите;

2. Извършване на социално-битови дейности в домовете на потребителите, включващи: поддържане на лична хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителя обитава;

3. Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост (със средства на потребителя);

4. Съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;

5. Оказване на помощ при хранене;

6. Съдействие за закупуване на лекарства;

7. Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, рехабилитация и грижи в болница (при необходимост);

8. Заплащане на битови сметки (със средства на потребителя);

9. Административна помощ;

10. Оказване на помощ при придвижване в дома;

11. Оказване на помощ при прием на лекарства;

12. Подпомагане на специалиста по „Здравни грижи“ при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя;

13. Спазва професионална етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване на правата или интересите им.

Задълженията на обявената длъжност са подробно описани в длъжностна характеристика, с която кандидатите могат да се запознаят. Намира се в сградата на общинска администрация, на етаж партерен, деловодство.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец” по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г. Трудовият договор е за определен срок.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 Заявление-декларация за участие в подбора /по образец/;

 Документ за самоличност /за справка/;

 Автобиография /по образец/;

 Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

 Копие от диплома за завършено образование;

Кандидатът може да представи и други приложими документи.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Средец, пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок от 06.04.2023г. - до 17.00 часа на 20.04.2023 г.

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 21 април 2023г.

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Домашен помощник ще се проведе на 24.04.2023г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 25 април 2023г.

Споделяне: