Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ Община Средец обявява прием на документи за подбора на персонал в Център за обществена подкрепа гр. Средец, по утвърдена процедура за подбор.

Ресурси
Споделяне: