Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

В изпълнение на Решение № 886 от 20.09.2023 г. на Общински съвет Средец,

Протокол № 51,

I. Общински съвет Средец открива процедура за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд Средец с мандат 2024 г. - 2027 г. при следните правила:

Всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно:

1. Да е дееспособен български гражданин, който:

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Средец;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район на Районен съд - Средец;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Средец;

- съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

ІІ. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/;

- Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / Приложение № 2/;

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/;

  • Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение № 4/;
  • Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение № 5/,

документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Средец и на Общински съвет Средец, както и в деловодството на Общински съвет – Средец, ет.1, стая №106.

ІІІ. В срок до 30 ноември 2023 г. кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет, в сградата на общинска администрация Средец ет.1, стая №106, всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 часа, заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение № 1/, ведно със следните документи:

- подробна автобиография, подписана от кандидата;

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- мотивационно писмо;

- писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение № 2/;

- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение № 3/;

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение № 4/;

- данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки /Приложение № 5/;

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Председател Общински съвет – Динко Цъцаров

Ресурси
Споделяне: