Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

Кметът на Община Средец Инж. Иван Кичев подписа ДОГОВОР № РД04-97/29.05.2024г. за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Община Средец по проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Средец, чрез закупуване на оборудване и обзавеждане“

Общата стойност на проекта: 30 516,00 лева.

Финансиране от Фонд „Социална закрила“: 25 938,60 лева.

Финансиране от Община Средец: 4 577,40 лева.

Основната цел на проекта е: повишаване качеството и ефективността на извършваната грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж.

Закупуването, доставката, монтажът и въвеждането в експлоатация на компютърна конфигурация – 1 брой; лазерно многофункционално устройство – 1 брой; автоматична зеленчукорезачка в комплект с пет ножа – 1 брой; нож за нарязване със сечение 12х12 мм. – 2 броя; нож за нарязване на продукти на паралелипипед със сечение 12х12 мм. – 2 броя; комплект ножове за настъргване със избутвачи – 2 броя; професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата - среднотемпературен – 1 брой, професионален вертикален фризер шкаф с 1 плътна врата – нискотемпературен – 1 брой, саламандър електрически – 1 брой, професионален пасатор – 1 брой; професионална квадратна плоча 300/300 мм. – 12 броя; професионален вертикален хладилен шкаф с 2 плътни врати среднотемпературен – 1 броя, професионален вертикален фризер шкаф с 2 плътни врати нискотемпературен – 1 брой, ще обезпечи изпълнението на поставените задачи за години напред.

Основни дейности по проекта са:

Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта.

Дейност 2: Провеждане на процедура по ЗОП.

Дейност 3: Доставка и монтаж на нови уреди.

Дейност 4: Популяризиране на дейностите и целите на проекта, и финансиращата организация - Фонд „Социална закрила”.

Дейност 5: Техническо и финансово отчитане на проекта.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта

- Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Средец, чрез закупуване на оборудване и обзавеждане;

- Подобряване на производствената среда и технологичния процес за приготвяне на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания;

- Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвяне на храната, повишаване качеството на храната и намаляване на нейната себестойност;

- Икономия на ел. енергия чрез закупуване и използване на съвременно и енергоспестяващо оборудване и обзавеждане;

- Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд на персонала приготвящ храната за потребителите;

- Повишаване удовлетвореността на целевата група ползваща услугите свързани с приготвянето и доставката на храна.

Споделяне: