Общинска администрация Средец / Република България

Обявление

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАTA ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.003-0109-C01 „Бъдеще за децата на Община Средец“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ Община Средец обявява прием на документи за подбора на персонал в Център за обществена подкрепа гр. Средец, по утвърдена процедура за подбор.

Обща цел на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Специфичните цели са: Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите, подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Дейностите по процедурата ще се реализират от Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Средец, и ще бъдат насочени към деца и семейства от уязвими общности в гр. Средец, селата Дебелт, Загорци, Факия, Орлинци и Драчево, както и деца – потребители на услуги за резедентна грижа в Кризисен център за деца преживели насилие и ЦНСТДБУ.

Целева група по процедурата са деца в риск от социална изолация и в несигурна семейна среда и техните семейства.

 1. Работодател: Община Средец
 2. Място на работа: Център за обществена подкрепа, гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28
 3. Позиции за които се обявява подбор:

По специфична цел 2 (СЦ 2) „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“:

Социален работник – 0,5 бр.

Специалист социални дейности и програми за превенция – 0,5 бр.

По специфична цел 3 (СЦ 3) „Мобилна превантивна общностна работа“

Социален работник – 0,5 бр.

Специалист социални дейности и програми за превенция – 0,5 бр.

 1. Основни задължения:

Социален работник по СЦ 2: опит в работата с уязвими деца и семейства, разработване и прилагане на програмен подход и базирани в общността социални услуги. Основните отговорности на социалния работник са свързани с координация на работата на отделните специалисти от екипа за превантивни програми и кампании, наставничество и осъществяване на комуникация между специалистите от екипа и останалите специалисти, осъществяващи дейности по проекта, участие в изпълнението на предвидените по проекта дейности в рамките на СЦ2.

Специалист социални дейности и програми за превенция и Специалист социални дейности – медиатор по СЦ 2: опит в работата с деца и смейства в риск. Специалистите социални дейности осъществяват директната работа с деца и младежи - потребители на резидентна грижа, деца и смейства в риск от целевите общности в рамките на проекта и съобразно предвидените по СЦ 2 дейности: провеждане на информационно - образователни сесии, информационни кампании, информационни и тематични срещи в общността. По график и в екип със социалния работник и медицинският специалист провеждат консултации под формата на мобилен кабинет, свързани с профилактика на заболяванията при децата, сексуално здраве, здравословен начин на живот, превенция на ранните бракове и др.

Социален работник по СЦ 3: опит в работата с уязвими деца и семейства и предоставянето на общностно базирани услуги. Социалният работник съдейства за подготовката и участва в изпълнението на всички предвидени по проекта дейности, свързани с услугата МПОР, извършва и координира дейностите по картографиране, анализ и оценка на уязвимостта на деца и семейства от целевите общности на територията на община Средец. Съдейства и участва в изпълнението на програмите за превенция на отпадането от училище и програмата за повишаване на родителските умения в подкрепа на детското развитие.

Специалист социални дейности по СЦ 3: опит в работа с деца и семейства в риск и в предоставянето на информационни и консултативни услуги в общността. специалистът е част от мобилния екип, извършващ картографиране и оценка на уязвимостта, подпомага и участва в провеждането на общностните програми за превенция на ранното отпадане от училище в общността и резидентните услуги - Кризисен център и ЦНСТ.

 1. Изисквания за заемане на длъжностите.

За длъжност социален работник по СЦ 2:

 • Висше образование. Образование в областта на социалните или педагогически науки;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Професионален опит в социалната сфера, професионален опит в работата с деца и семейства от уязвими общности и познаване на основните законови и подзаконови нормативни актове в сферата на социалните услуги се счита за предимство;
 • Прилагане на програмен подход и опит при разписването на програми е придимство;
 • Отлично познаване на социалните и здравни проблеми на местните общности се счита за предимство;
 • Комуникативни умения;
 • Умение за работа в екип. Умения за организиране ежедневната работа на екип;
 • Лични качества;

- мотивация за работа в сферата на социалните услуги;

- проакивност, организираност;

- способности за научаване на нови подходи и методи на работа;

- изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители;

 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;
 • Свидетелство за управление на МПС и опит е предимство;
 • Възможност за пътувания и мобилна работа при необходимост.

За длъжност специалист социални дейности и програми за превенция и специалист социални дейности – медиатор по СЦ 2:

 • Средно или основно образование;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Трудов опит се счита за предимство; опит в социална, образователна или здравна сфера, като медиатор (здравен или образователен) е предимство;
 • Да познават местните уязвими общности в Община Средец, техните културни особености, език и традиции; да имат познания за уязвимостта на семействата, родителите и децата в общностите;
 • Комуникативни умения;
 • Емпатично отношение към децата и младежите;
 • Умение за работа в екип;
 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;
 • Свидетелство за управление на МПС и опит е предимство
 • Лични качества

- мотивация за работа в сферата на социалните услуги;

- проакивност, организираност;

- способности за научаване на нови подходи и методи на работа;

- изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители.

 • Възможност за пътувания и мобилна работа при необходимост.

За длъжност социален работник по СЦ 3:

 • Висше образование. Образование в областта на социалните или педагогически науки;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Професионален опит в социалната сфера, професионален опит в работата с деца и семейства от уязвими общности и познаване на основните законови и подзаконови нормативни актове в сферата на социалните услуги се счита за предимство;
 • Прилагане на програмен подход и опит при разписването на програми е придимство;
 • Отлично познаване на социалните и здравни проблеми на местните общности се счита за предимство;
 • Комуникативни умения;
 • Умение за работа в екип. Умения за организиране ежедневната работа на екип;
 • Лични качества;

- мотивация за работа в сферата на социалните услуги;

- проакивност, организираност;

- способности за научаване на нови подходи и методи на работа;

- изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители;

 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;
 • Свидетелство за управление на МПС и опит е предимство;
 • Възможност за пътувания и мобилна работа при необходимост.

За длъжност специалист социални дейности по СЦ 3:

 • Средно или основно образование;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Трудов опит се счита за предимство; опит в социална, образователна или здравна сфера, като медиатор (здравен или образователен) е предимство;
 • Да познават местните уязвими общности в Община Средец, техните културни особености, език и традиции; да имат познания за уязвимостта на семействата, родителите и децата в общностите;
 • Комуникативни умения;
 • Емпатично отношение към децата и младежите;
 • Умение за работа в екип;
 • Умения за работа с Microsoft office, офис техника;
 • Свидетелство за управление на МПС и опит е предимство
 • Лични качества

- мотивация за работа в сферата на социалните услуги;

- проакивност, организираност;

- способности за научаване на нови подходи и методи на работа;

- изграждане на позитивни и контруктивни делови отношения с парньорите по проекта, общността в която се работи и включените деца и родители.

 • Възможност за пътувания и мобилна работа при необходимост.

 1. Срок на трудовия договора: С одобрените кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори до 01.03.2025 г. от датата на подписване, финансирани по проект BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата на община Средец”.

 1. Работно време:

За Социален работник по СЦ 2 – 4 часа.

За Специалист социални дейности и програми за превенция – 4 часа.

За Социален работник по СЦ 3 – 4 часа.

За Специалист социални дейности по СЦ 3 – 4 часа.

 1. Срок, място и начин за подаване на документи: Документите могат да се подават в деловодството на Община Средец на адрес: гр. Средец, пл. „България“ № 8, всеки работен ден (понеделник – петък) от 9.00 до 16.00 часа в срока до 14.06.2024г. Кандидати, подали документи след изтичане на срока, няма да бъдат допуснати до участие.

 1. Етапи на подбора:

Подборът се извършва на два етапа:

Първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания.

Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на 17.06.2024 г. на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на Община Средец.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 18.06.2024г. от 10:00 часа в сградата на Център за обществена подкрепа, етаж IІ, Зала 201.

Списък с класираните кандидати, с които ще се сключи срочен трудов договор ще бъдат обявени на 19.06.2024 г. на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на Община Средец.

 1. Документи за кандидатстване:

Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:

 • заявление (по образец);
 • автобиография (по образец);
 • декларация за даване на съгласие по Регламент (ЕС) 2016/679 (по образец);
 • копие от документи за придобита образователна степен (диплома);
 • копие от документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова или служебна книжка);
 • копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми;
 • документ за самоличност (представя се за справка подаване на документите за кандидатстване).

image.png

Ресурси
Споделяне: