Общинска администрация Средец / Република България

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Община Средец в качеството си на бенефициент по проект: BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ще проведе подбор на персонал за длъжността:

Хигиенист - 1 бр. на осем часов работен ден, в НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности /СУ ДДД/

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за образование: основно.

Професионален опит - Професионален опит е желателен.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

  1. Извършва почистване и дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги по график.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ДЕЙНОСТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА COVID-19 В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ”:

Оказване на подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19, с цел предоставяне на защитена среда за лицата.

Задълженията на обявената длъжност е подробно описана в длъжностна характеристика, с която кандидатите могат да се запознаят. Намира се в сградата на общинска администрация, на етаж партерен, деловодство.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект: BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Трудовият договор е за определен срок.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 Заявление-декларация за участие в подбора /по образец/;

 Документ за самоличност /за справка/;

 Автобиография /по образец/;

 Копие на трудова книжка, или друг документ удостоверяващ професионален опит;

 Копие от диплома за завършено образование;

Кандидатът може да представи и други приложими документи.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Община Средец, пл. „България” № 8, етаж партерен, деловодство в срок от 02.12.2021г. до 17.00 часа на 08.12.2021 г. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Средец.

Подборът протича в два етапа: първи етап – проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, втори етап - интервю с допуснатите кандидати. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 9 декември 2021г.

Интервюто с допуснатите кандидати за длъжността Хигиенист ще се проведе на 10.12.2021г. от 10,00 часа в сградата на Община Средец, етаж партерен, Зала № 1.

Списък на одобрените кандидати, с които ще се сключи трудов договор ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Средец и на информационното табло на входа на сградата на община Средец на 10.12.2021г.

Ресурси
Споделяне: