Общинска администрация Средец / Република България

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА»

Община Средец продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец», по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Основна цел на проекта: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност Патронажна грижа, която включва:

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

 Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

 Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).

Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Изграденият екип за управление на здравно-социалната услуга ще осигурява по график и съобразно направената индивидуална оценка, почасови услуги като здравна грижа, рехабилитация, психологическа подкрепа, консултиране, информиране и подкрепа.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 1 - ДЕЙНОСТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА:

  • Хора с увреждания;
  • Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
  • Лица над 54 г.;
  • Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19.

Документи за кандидатстване:

  • Заявление- декларация за ползване на услугата;
  • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидат.

За получаване на образци и подаване на документи Ви очакваме всеки работен ден от 18.08.2021г., от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство.

Важно: Лица, които ползват услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази схема.

Споделяне: