Общинска администрация Средец / Република България

ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ХЕПАНИНГ С МНОГО ИГРИ И ЗАБАВА

ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ СЕГА: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Средец”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

ОРГАНИЗИРА ДЕТСКИ ХЕПАНИНГ

С МНОГО ИГРИ И ЗАБАВА

ДАТА НАЧАЛО

21.09.2023 ГОДИНА 10.00 ЧАСА

МЯСТО

ПЛОЩАД „БЪЛГАРИЯ“

Споделяне: