Общинска администрация Средец / Република България

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) СРЕДЕЦ

Изх. № 30-00-47/27.08.2021

ДО

РЪКОВОДСТВОТО НА

КОАЛИЦИЯ "ГЕРБ-СДС"

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ "БСП за БЪЛГАРИЯ"

ПАРТИЯ "ДПС"

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИНА БЪЛГАРИЯ – обединение“

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

П О К А Н А

До парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации по чл. 91 ал.1, изр.2 във вр. ал.3 и във вр. с чл. 464 т.13 от ИК за определяне състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за кмет на кметство Дебелт на 03 октомври 2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 167 от 07.07.2021 година /обн. ДВ бр.58 от 13.07.2021 г./ са насрочени частични избори за кмет на кметство Дебелт, общ. Средец на 03.10.2021 г.

На основание чл. 91 ал.1, изр.2 във вр. ал.3 и във вр. с чл. 464 т.13 от Изборния Кодекс /ИК/, съобразно указанията дадени с Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. на ЦИК и Решение № 106-МИ/27.08.2021 г. на ОИК Средец, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации за определяне на състава на СИК на 01.09.2021 г. (сряда) от 11.00 часа. в залата № 1 – партерен етаж в сградата на Общинска администрация Средец.

Поканените партии и коалиции да подготвят и представят необходимите документи, съгласно Решение № 502-МИ/24.08.2021 г. ЦИК, както следва:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на указа на президента на Република България, с който са насрочени частичните избори (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представянето на удостоверение, издадено по-рано), или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

д) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Настоящата покана да бъде изпратена на поканените партии и коалиции, както и обявена на таблото и на интернет страницата на Община Средец.

Актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори е поместена в официалния сайт на Община Средец www. sredets.bg в рубрика – Частични Местни избори за кмет на кметство Дебелт 03 октомври 2021 г..

НИКОЛИНА ДАМБУЛОВА

За Кмет на Община Средец

Съгл. Зап. №529/30.07. 2021

на Кмета на Община Средец

Споделяне: