Общинска администрация Средец / Република България

Протокол

за

допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

Днес, 24.09.2021 г., Комисия, назначена със заповед № 113/17.02.2021г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжността социален сътрудник с профил здравеопазване се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

  1. Допуснати кандидати за длъжност социален сътрудник с профил образование

Име, презиме, фамилия

Представени ли са всички документи, които се изискват по обявата

Съответствие на кандидата с обявените основни и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Дата и час за интервю

Евдокия Георгиева Вълчева

Да

Да

Няма

28.09.2021 г. от 10.00 часа

Недка Наскова Алексиева

Да

Да

Няма

28.09.2021 г. от 10.15 часа

Златка Михайлова Огнянова

Да

Да

Няма

28.09.2021 г. от 10.30 часа

Теодора Стоянова Савова

Да

Да

Няма

28.09.2021 г. от 10.45 часа

  1. Недопуснати кандидати за длъжност социален сътрудник с профил образование:

Няма

Допуснатите кандидати до втори етап на подбора, следва да се яви в указания ден и час за провеждането на интервю в Община Средец, партерен етаж, зала № 1.

Споделяне: