Общинска администрация Средец / Република България

Протокол

за

класирани кандидати

в процедура по подбор по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

Днес, 28.09.2021 г., Комисия, назначена със заповед № 113/17.02. 2021г на Кмета на Община Средец, за провеждане на подбор на персонал за заемане на длъжност социален сътрудник с профил здравеопазване проведе интервю с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки съобразно критериите и изискванията за длъжността, посочени в обявлението. За всеки от кандидатите се състави индивидуална оценъчна карта.

Оценяването по всеки един критерий се извършва на база двустепенна скала: 0т. – незадоволително и 1 т. - задоволително. Окончателната оценка на кандидата се формира като от сбора на оценките на всички членове на комисията.

Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати за длъжност социален сътрудник с профил здравеопазване

Максимален брой точки, които може да получи всеки кандидат - 42.

№ по ред

Длъжност

Име, презиме, фамилия

Брой точки

1

Социален сътрудник с профил здравеопазване

Евдокия Георгиева Вълчева

41

2

Социален сътрудник с профил здравеопазване

Недка Наскова Алексиева

36

3

Социален сътрудник с профил здравеопазване

Златка Михайлова Огнянова

32

Комисията предлага с класираният кандидат на първо място да бъде сключен трудов договор за работа по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“.

Споделяне: