Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 28. 02. 2022 г., Комисия, назначена със заповед № 885/ 22.12.2021 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Екип за управление на проекта и управление и функциониране на услугите на Общностен център, проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Домакин

Радка Димитрова Атанасова

100

Домакин

Деспа Илиева Модестева

Не се явил

Домакин

Янка Димитрова Гошева

Не се явил

2

Хигиенист

Янка Димитрова Гошева

Не се явил

Хигиенист

Димитрина Великова Сунгова

100

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договор с класираните кандидати:

Домакин - Радка Димитрова Атанасова

Хигиенист - Димитрина Великова Сунгова

2. Услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

2.1

Медицинска сестра

Виделина Стоянова Великова

Не се явил

3. Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

3.1

Медиатор

Димитрина Великова Сунгова

Не се явил

3.2

Медиатор

Катя Велчева Сунгова

Не се явил

3.3

Медиатор

Деспа Илиева Модестева

Не се явил

3.4

Медицинска сестра

Мими Георгиева Николова

100

3.5

Акушерка

Мими Георгиева Николова

100

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договори с класираните кандидати за :

3.4 Медицинска сестра – Мими Георгиева Николова

3.5 Акушерка – Мими Георгиева Николова

Председател: /п/

Членове:

1/П/……………………………………………….

2./П/

…………………………………………………………….

Споделяне: