Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С07, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 28. 06. 2023 г. Комисия, назначена със заповед № 552/27. 06. 2023 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Общностен център, проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Психолог

Иванка Димова Димова

93.9

2

Медиатор РИУ

Деспа Илиева Модестева

90.00

3

Медиатор ЗК

Ивелина Красимирова Андреева

91.7

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договор с класираните кандидати.

Председател:/п/

Членове:/п/

Ресурси
Споделяне: