Общинска администрация Средец / Република България

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР ПО ПРОЕКТ

„Бъдеще сега: Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие н община Средец“ - Договор BG05M9OP001-2.004-0038-С05, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Днес, 29. 12. 2021 г., Комисия, назначена със заповед № № 885/22. 12. 2021 г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжности по трудов договор в Екип за управление на проекта и управление и функциониране на услугите на Общностен център, проведе интервюта с допуснатите на първи етап кандидати и постави оценки, съобразно изискванията и регламентираните оценъчни карти. Максимално допустимите точки за класиране на кандидатите са 100 , а минимално изискуемите – 80. Всеки член на комисията попълни таблица за оценка на кандидатите и след обобщаването Комисията обявява следните резултати:

Списък на класираните кандидати:

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1

Ръководител на Общностен център

Таня Николаева Николова

100

2

Хигиенист

Тонка Ангелова Иванова

90

3

Хигиенист

Каралайн Костова Йорданова

Не се явил

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договор с класираните кандидати:

Ръководител на Общностен център - Таня Николаева Николова

Хигиенист - Тонка Ангелова Иванова

1.Услуга „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1.1

Специален педагог

Маргарита Петкова Георгиева

100

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договор с класирания кандидат

1.1 Специален педагог – Маргарита Петкова Георгиева

2.Услуга„Ранна интервенция на уврежданията“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1.1

Социален работник

Таня Николова Тодорова

90

2.1

Логопед

Милена Петрова Тотева

96,7

3.1

Рехабилитатор

Камелия Иванова Стайкова

90

3.2

Рехабилитатор

Мария Христова Бойчева

95

4.1

Психолог

Росица Петкова Пейчева

100

5.1

Медиатор

Донка Иванова Качулкова

100

5.2

Медиатор

Катя Велчева Станкова

80

5.3

Медиатор

Лиляна Стоянова Димитрова

71,6

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договори с класираните кандидати за :

1.1 Социален работник - Таня Николова Тодорова

2.1 Логопед - Милена Петрова Тотева

3.1 Рехабилитатор - Мария Христова Бойчева

4.1 Психолог - Росица Петкова Пейчева

5.1 Медиатор - Донка Иванова Качулкова

3. Услуга „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1.1

Медиатор

Донка Иванова Качулкова

100

1.2

Медиатор

Катя Велчева Станкова

80

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договор с класирания на първо място кандидат за :

    1. Медиатор - Донка Иванова Качулкова

4. Услуги „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“ и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“

Длъжност

Име , презиме и фамилия на кандидата

Брой точки /ср.аритметично/

1.1

Психолог

Росица Петкова Пейчева

100

2.1

Социален работник

Калинка Михова Цанева

100

2.2

Социален работник

Станислава Иванова Николова

100

3.1

Медиатор

Каралайн Костова Йорданова

Не се явил

3.2

Медиатор

Тонка Ангелова Иванова

80

3.3

Медиатор

Иванка Костадинова Стойчева

100

На основание на оценяването, комисията предлага на Кмета на Община Средец да сключен договори с класираните на първо място кандидати за :

1.1 Психолог - Росица Петкова Пейчева

2.1 Социален работник - Калинка Михова Цанева

2.2 Социален работник - Станислава Иванова Николова

3.1 Медиатор - Иванка Костадинова Стойчева

3.2 Медиатор - Тонка Ангелова Иванова

Споделяне: