Общинска администрация Средец / Република България

Протокол

за

допуснати и недопуснати кандидати на първи етап

в процедура по подбор на кандидати за служители в Детска градина «Снежанка» гр. Средец по пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ (Проект за пилотно прилагане на „Гаранцията за детето“ на Европейския съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК)

Днес, 24.09.2021 г., Комисия, назначена със заповед №193/18.03.2021г на Кмета на Община Средец, за разглеждане на постъпили документи за заемане на длъжностите ресурсен учител и логопед се събра и разгледа постъпилите заявления и реши да допусне/не допусне до втори етап на подбора следните кандидати:

  1. Недопуснат кандидат за длъжност ресурсен учител:

Теодора Стоянова Савова

Основание за недопускане: Представените документи не съответстват на изискванията за заемане на длъжността.

Споделяне: