Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на лицата, подали заявление за работа и допуснати до интервю,

по проект – BG05M9OP001-6.002-0037 «Патронажна грижа в община Средец»

за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности:

позиция Хигиенист

  1. Донка Христова Трендафилова
  2. Златка Михайлова Огнянова
  3. Митка Панайотова Иванова

Споделяне: