Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Списък на класираните кандидати след проведено интервю по проект – BG05M9OP001-6.002-0037

«Патронажна грижа в община Средец»

за НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности:

позиция Хигиенист

  1. Донка Христова Трендафилова – 60 т.
  2. Митка Панайотова Иванова – 60т.
  3. Златка Михайлова Огнянова – 59т.

Трудови договори, за позиция хигиенист ще бъдат сключени с лицата под № 1 и № 2 вкл. Моля, горепосочените лица да представят медицинско за работа, свидетелство за съдимост, извлечение на банкова сметка и трудова книжка. Лицата класирани за позиция хигиенист е необходимо да имат актуална здравна книжка.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражения по резултата от оценката и класирането до Комисията за разглеждане на жалби и сигнали, не по-късно от 7 /седем/ дневен срок след излагане на списъка.

Споделяне: