Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота” гр. Средец в качеството си на партньор по проект BG05M9OP001-2.018-0006 – С01 „Нашето бъдеще в нашите ръце - интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец, по ОП „РЧР” 2014-2020г., финансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

О Б Я В Я В А

подбор на кандидати за заемане на длъжността:

  • Отговорник, спомагателни дейности – 1 (едно) свободно работно място на 4 /четири/ часов работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Средец.

I. Основна цел на длъжността.

Основната цел на отговорника е свързана с организирането, координорането, изготвянето на месечни графици за работа на работниците, води присъствена форма. Носи отговорност за цялостната дейност на групата от 13 бр. Общи работници със сключени трудови договори, да мотивира за отговорно отношение към задълженията им, да извършва контрол за спазване на трудовата им дисциплина и работното време.

II. Изисквания към кандидатите:

  1. Да са физически лица;
  2. Да са в трудоспособна възраст;
  3. Образование - средно образование;
  4. Владеене на езика на общността (ромски, турски, влашки и др.);
  5. Личностни качества: отговорност, толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

III. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи и събеседване.

IV. Необходими документи:

  1. Заявление /по образец/;
  2. Автобиография /по образец/;
  3. Декларация /по образец/;
  4. Копие от диплома за завършено средно образование;

Продължителност на заетостта: 4 месеца

Документи се подават лично на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ №28, ет.2, всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 12:30ч. до 16:30ч. в стая 210 на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота”.

Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

Срок за подаване на документи: до 16.00 ч. на 07септември 2021 г.

Подборът протича на два етапа:

Първи етап - Подбор по документи. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на сайта на Община Средец.

Втори етап – провеждане на събеседване. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.09.2021 г. от 13:00 ч. в стая №210 в ОП ОБЧ гр. Средец.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.018-0006- С01, „Нашето бъдеще в нашите ръце – интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и развитие на ромската общност в община Средец“, финансиран от ОП „РЧР“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Ресурси
Споделяне: