Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

Проект „Приеми ме 2015“ ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год.

Община Средец в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа” и през 2022 год. Удължаването на проектните дейности е на база подписано Допълнително споразумение между Агенция за социално подпомагане и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Срок на изпълнение на Договора от 31.12.2021 г. става 31.12.2022 година.

От месец ноември 2016г. със стартирането на Вторият етап на проекта заработи Областен модел на управление, като за Област Бургас предоставянето на услугата "Приемна грижа" се извършва в следните общини партньори: Бургас, Айтос , Камено, Карнобат, Средец, Созопол, Сунгурларе и община Малко Търново.

Областният екип по приемна грижа / ОЕПГ/включва пет социални работника и началник екип, като три от социалните работници обслужват приемните семейства от общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново и Сунгурларе и Созопол. За приемните семейства от Община Средец е създадено изнесено работно място в гр. Средец за двама от социалните работници, обслужващи приемните семейства от съответната община.

Към 31.08.2021г. броя на утвърдените приемни семейства за Община Средец е 21 бр., от тях с настанени деца са 19 семейства, а настанени деца са 21 бр. и предстоят нови настанявания.

Съобразно Плана за развитието на услугата приемна грижа за 2021г. от Заседание на КПГ №2/22.02.2021 и на КПГ №3/22.04.2021г. на Консултативният експертен съвет (КЕС) за област Бургас, бяха одобрени конкретен брой нови потребители на услугата, разпределени по общини, като за Община Средец - 6 нови професионални приемни семейства.

Вследствие на заложения брой нови кандидати за приемни семейства, анализът сочи, че е необходимо предприемането на конкретни мерки за тяхното изпълнение.

Като цел за развитието на услугата „приемна грижа“ в област Бургас, ОЕПГ -Бургас, съвместно с РДСП и ОЗД към ДСП , стартира инициатива за набиране на кандидати за приемни семейства за общините-партньори по проект „Приеми ме 2015“, съобразно планираните по профил Приемни семейства, чрез популяризиране на услугата „приемна грижа“ на общинско ниво.

Желаещите да предоставят услугата „приемна грижа” за Община Средец могат да се обърнат към социалните работници от Областният екип по приемна грижа, относно процедурата за кандидатстване, критериите, на които трябва да отговарят кандидатите за приемен родител и финансовата обезпеченост на предоставящите услугата на адрес: гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 28;

тел. 0889/20-09-78 – социален работник ОЕПГ - Катя Станкова.

Споделяне: