Общинска администрация Средец / Република България

Съобщение

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за заемане на длъжността „Стажант-одитор” в общинска администрация Средец

комисия определена със Заповед 38/18.01.2022г. на кмета на община Средец реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  • Деница Златкова Иванова
  • Нивяна Тодорова Петрова

Посочените кандидати да се явят за решаването на тест на 08.02.2022 год. от 10.00 часа в сградата на Община Средец, втори етаж, зала №2.

Допуснатите кандидати да бъдат уведомени писмено.

Председател на конкурсната комисия: п

Николина Дамбулова

21.01.2022г.

Споделяне: